แบบฟอร์ม ใช้ภายในงานเวชระเบียน 

  • แบบฟอร์มขอ แลกเปลี่ยนเวลาปฎิบัติงาน  (เฉพาะหน่วยรหัสโรค) 
       ไฟล์ .PDF  
       ไฟล์ .DOC
  เกี่ยวกับการปรับตำแหน่งลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ
 

 

 

 

GO TOP