Homeข่าวสารบริการรู้จักองค์กรบุคคลากรติดต่อเรา

 
 

 

 นักวิชาการเวชสถิติ พนักงานเวชสถิติ

     
 
ภาระงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กฎระเบียบ และการปฏิบัติงาน
ผลงาน
Download

ICD Book

ICD-10-TM V.2009 En-Th
ICD-10 WHO V.2010
ICD-9-CM Proc V.2010
Sandard Coding Guideline 2011
คู่มือการสรุปและให้รหัสหัตถการ
แนวทางบันทึกและให้รหัส สปสช เขต 3
แนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน 2557
หลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบ เวชระเบียน ปี 2558
คู่มือ MRA Guideline 2557 ฉบับปรับปรุง

คู่มือแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสารธารณสุข

Diagnosis in OPD
ICD in P&P
ICD-10 OPD
ICD-9-CM Procedure Code For OutPatient
DRG for Reimbursement 0158
แนวทางการบันทึกและสรุปเวชระเบียน
เงื่อนไขการตรวจเวชระเบียน 2558
แนวทางการสรุปและให้รหัสหัตถการ
ตารางปฏิบัติงาน OT
ตารางปฏิบัติงานคลินิคพิเศษ
ตารางเวรขึ้นปฏิบัติงานแพทย์เวรของพนักงานหน่วยรหัสโรค

หน่วยงานย่อย

  หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยนอก
  หน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน
  หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์
  หน่วยรหัสโรค
หน่วยธุรการ
      สนง.ธุรการ
      งานรับ-ส่งเอกสารเวช
ระเบียน (Carry Boy)
 ทีมนำเวชระเบียน

Link

   ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์
 เริ่มแล้ว 1 ธค 2555 เป็นต้นไป
  
  ตอบปัญหารหัส ICD ของศูนย์มาตรฐานรหัสด้านสุขภาพ
   
 
 

 

 

ชื่อ - นามสกุล

หน่วยที่อยู่ เบอร์ติดต่อ
กนกวรรณ คนซื่อ เวชศาสตร์ป้องกัน 8766
กรรณิการ์ ตาทิน อุบัติเหตุ 7706
กิ่งแก้ว วะมะพุทธา ผิวหนัง 7383
เกตุเพชร อุตสาหะ ศัลย์ศาสตร์ ตึกสยามินทร์ 8020
คมธัช รัตนจันทร์ ทันตกรรม 7417
จรรยา พรมมาก ศัลย์ศาสตร์ 9240,9238
จันจิรา ศิวะอางกูร หน่วยรหัสชั้น 7 8608
จันทร์เพ็ญ ทรัพยัย รังสีรักษา 9828 ต่อ 116
จินดา ปานสวัสดิ์ กุมารเวชศาสตร์ 5613
จิราวรรณ ฉัตรชัยนพคุณ หู คอ จมูก 7406, 8519
ชนากานต์ ลำใย ห้องเฝือก สยามมินทร์ 7832,7833
ณรงค์เดช กองแก้ว ศัลย์ศาสตร์ 9240,9238
ณัฐญดา รอดย้อย อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043
ณิชาภา เชื้อทอง อายุรศาสตร์ 7353
เทพสตรี พลอยสุวรรณ์ แพทย์เวร - ฉุกเฉิน 9867
ธนรินทร์ วงษ์น้อย ผิวหนัง 7383
ธัญลักษณ์ เอี่ยมพรชัย จักษุ 7403
ธีระพงษ์ สรรพกิจชาญชัย ศัลย์ศาสตร์ 9240,9238
นัฐยา แจ่มแจ้ง อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043
น้ำผึ้ง ภู่ทอง จักษุ 7403
ปรัชญา กาญจนพิบูลย์ ศัลย์ศาสตร์ ตึกสยามินทร์ 8020
ปรารถนา มณีสินธุ์ อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043
เปรมจิต จารุวิจิตรรัตนา OR 517 7913
พรปวีณ์ ขจรจิตร์ อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043
พันผกา ขวัญสมคิด เวชศาสตร์ฟื้นฟู 9334
พิภัทรา ศรีทอง ศัลย์ศาสตร์ 9240,9238
พีรดนย์ ชาญฤทธิ์ ออร์โธปิดิกส์ 9545
เพชรลักษณ์ ใจอารีย์ อายุรศาสตร์ 7353
ภูมิชาย พงษ์สุระ อายุรศาสตร์ 7353
มณีรัตน์ ปิ่นสุเทพ ศัลย์ศาสตร์ (ผ่าตัดเล็ก) 7360
ยุวดี ศิริจั่นเจริญกุล จักษุ 7403
รัฐนันท์ เลิศสกุลรุ่งเรือง ออร์โธปิดิกส์ 7346-7
รัฐพล พันธุ์พงษ์ อายุรศาสตร์ 7353
ราตรี ชมชัย อายุรศาสตร์ 7353
รุ่งอรุณ ใจตรง กุมารเวชศาสตร์ 5893
วนิดา ชัยนิยม เวชศาสตร์ป้องกัน 7390
วรรณนา คุ้มกลิ่นวงษ์ ศัลย์ศาสตร์ 9240,9238
วรางคณา ชิดชัยภูมิ รังสีรักษา 9797
วราภรณ์ ปานเงิน อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043
วริศรา บัวบาน ประกันสังคม 8255, 8788
วันดี วันศรีสุธน จิตเวชศาสตร์ 8298
วาศินี คุ้มอนุวงศ์ แพทย์เวร - ฉุกเฉิน 9867
ศรีสุดา ฟุ้งสิริวิโรจน์ คลินิกเต้านม 4968,4967
ศิลิตา โชติเสน อุบัติเหตุ 7706
สมพร เบญจพฤกษชาติ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 9929-4679
สร้อยสุดา รุ่งทองใบสุรีย์ Front Office 9086, 4625
สาวิตรี บริสุทธิพันธุ์ จักษุ ตึกสยามินทร์ 7835,9053
สิตาพร ไชยเชษฐ์ เวชศาสตร์ฟื้นฟู 9334
สิทธิการณ์ พวงไต้ จิตเวชศาสตร์ 8746
สุดาทิพย์ เอกอิ่มทรัพย์ ศูนย์โรคหัวใจ 6040-1
สุภาวดี เนียรมงคล สยามินทร์ เวชระเบียน 9932
สุมาลี สารสุวรรณ ศัลย์ศาสตร์ ตึกสยามินทร์ 8020
สุรเชษฐ์ วงษ์พลบ ศูนย์โรคหัวใจ 6040-1
สุรัชนา สืบตระกูล อายุรศาสตร์ 7353
เสาวลักษณ์ บรรเทิงจิตร อายุรศาสตร์ 7353
อัญชลี วัดสิงห์ สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 9929
อิศรานล พลเภรีย์ สยามินทร์ 101 7837-8
อุไรพร รัตนวุฒิสุวรรณ หน่วยตรวจโรคทางเดินอาหาร 9610-1
แอนนา พิกุล อายุรศาสตร์ อัษฎางค์ 7043

 

 

คุณเพ็ญพร โฉมชัชวาล
หัวหน้าหน่วยรหัสโรค
mrsi.audit@gmail.com
 
 
::> ความรู้คู่ ICD
:::> จดหมายข่าวรหัสโรค