วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์

มีการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารโดยผ่านการส่องกล้อง

ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่

และชี้นำสังคมทั้งในด้านการบริการ การเรียนการสอน และการวิจัย

วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง

 

 

 

 

 

 

เราจะเป็นศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์