วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
 

 

 

 

 

 

 

 


ห้องเตรียมผู้ป่วยก่อนส่องกล้อง


ห้องพักรับรองผู้ป่วย


๑ ในห้องส่องกล้องจำนวน ๙ ห้อง


ห้องส่องกล้องท่อน้ำดีและตับอ่อน (ERCP Room)๑ ใน ห้องส่องกล้องจำนวน ๙ ห้อง


ห้องพักฟื้นหลังส่องกล้อง


ห้องควบคุมภาพและเสียง


ห้องประชุม