วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมาย

เพื่อให้ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เป็น Center of Excellence ทางด้าน Therapeutic Endoscopy ทั้งในด้านการบริการ การวิจัย และการเรียนการสอน ทั้งในระดับประเทศและเอเชียอาคเนย์

วัตถุประสงค์

 • ดำเนินการให้ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร วีกิจ วีรานุวัตติ์ เป็นศูนย์รักษาโรคระบบทางเดินอาหารโดยการส่องกล้อง และศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารด้านการส่องกล้องชั้นนำของประเทศไทย และเอเชียอาคเนย์ โดยเป็นศูนย์การส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร แห่งแรกในประเทศที่ศัลยแพทย์ และอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โรคระบบทางเดินอาหาร ทำงานร ่ วมกัน (Combined GI Endoscopy Unit) ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร
 • มุ่งให้การบริการแบบสหวิทยาการและในลักษณะองค์รวม โดยมีพฤติกรรมบริการที่ดีเลิศและเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)
 • มุ่งเน้นการบริการในระดับตติยภูมิที่ต้องใช้เทคโนโลยี่สูงและยังไม่มีการให้บริการหรือมีบริการน้อยในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับปรึกษาจากสถานบริการทางการแพทย์ระดับทุติยภูมิ
 • จัดรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร ด้วยเทคโนโลยี่สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ
 • จัดให้มีห้องประชุมที่มีระบบ Audio-visual พร้อมสมบูรณ์สำหรับการเรียนรู้จากการสังเกตการณ์ เทคนิคการตรวจ Endoscopy จากภายในห้องตรวจ โดยไม่รบกวนกระบวนการตรวจภายในห้อง
 • ส่งเสริมให้มีการเรียน การอบรม ระดับหลังปริญญา ในด้าน GI Endoscopy ที่เป็นเลิศในระดับนานาชาติ โดยร่วมมือกับ World Organization of Gastroenterology, World Organization of Digestive Endoscopy, สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย และชมรมแพทย์ส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย จัดการอบรมระยะสั้น Workshop สำหรับแพทย์ในประเทศและระดับนานาชาติ
 • ประสานกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มุ่งสู่ความเป็นเลิศและเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้าน GI Endoscopy

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • เพิ่มความสามารถในการบริการส่องกล้องตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหารวันละ ๑๐๐-๑๕๐ คน
 • เพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรักษาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร โดยผู้ป่วยจะได้รับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารทั้งอายุรแพทย์และศัลยแพทย์ในครั้งเดียวกัน
 • เพิ่มศักยภาพการแข่งขันในด้านการรักษาพยาบาลกับนานาชาติ
 • เป็นศูนย์ฝึกอบรมการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (Endoscopy training center) ระหว่างประเทศ ของ World Gastroenterology Organization (OMGE)
 • เป็น Center of Excellence ทางด้าน Therapeutic Endoscopy ทั้งในด้านการบริการ การวิจัย และการเรียนการสอน ทั้งในระดับประเทศและเอเชียอาคเนย์