วัตถุประสงค์
ประวัติศูนย์ส่องกล้อง
 

 

 

 

 

 

 

ใน การส่องกล้องระบบทางเดินอาหารนั้น จะต้องมีการเตรียมตัวของผู้ป่วยเพื่อให้ผลของการส่องกล้องนั้นถูกต้องและปลอดภัยที่สุด โดยการส่องกล้องทางเดินอาหารแบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ