เข้าสู่เว็บไซต์
/ TH
เวลาเปิดทำการ
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
(หยุดจำหน่ายบัตร เวลา ๑๖.๐๐ น.)
หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑ์และห้องปฏิบัติการ
เรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ สุด แสงวิเชียร
หยุดวันอังคาร, เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
พิพิธภัณฑ์ศิริราช
เลขที่ ๒ ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ - ๒๔๑๙ - ๒๖๐๑ - ๒, ๐ - ๒๔๑๙ - ๒๖๑๘ - ๑๙
โทรสาร ๐-๒๔๑๑-๐๑๖๖
EN