หมายเหตุ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด (สอ.มม.) เป็นเพียงสื่อกลางในการประสานงาน
ระหว่างสมาชิกผู้ต้องการทำงาน/สมาชิกผู้ต้องการได้บุคคลไปทำงาน/ประกาศซื้อ-ขายเท่านั้น
มิได้มีส่วนได้เสียใดๆ ฉะนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม สอ.มม. จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
Download คู่มือการใช้งานได้ที่นี่
counter