ค้นหาใน Browser Chrome, Firefox
ข้อความค้นหา :Quality Conference ครั้งที่ 2/2560 เรื่อง บริการให้ได้ใจ...แล้วใครได้
Education 3.0 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุคใหม่ โดย... ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
บทบาทของศิริราชกับความสำเร็จของ THAILAND 4.0 โดย... ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
Quality Conference ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง Lean OPD 4.0
Pearls in Education Medicine : นศพ.และอาจารย์กับการศื่อสารที่เบิกบาน หรือร้าวรานในจิตใจ ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
ผู้บริหารพบประชาคม SiPH ประจำปี 2559
Quality Conference ครั้งที่ 9/2559
คณบดี ผู้บริหาร พบประชาคมศิริราช 15 ธันวาม 2559
Pearls in Education Medicine : การประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม : ปัจจุบันและอนาคต ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
ปาฐกถาเกียรติยศ สุมาลี นิมมานนิตย์ ครั้งที่ 8 เรื่อง Palliative Care แนวทางสำคัญที่จัช่วยให้ระบบสุขภาพไทยไม่ล้มละลาย 12 ตุลาคม2559 โดย... ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร
งานปาถกฐาพิเศษเนื่องใน วันมหิดล โดยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร โดย... โดยศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร
Quality Conference ครั้งที่ 6/2559 เรื่อง ท้าทายแนวปฏิบัติใหม่ที่ปลอดภัย คุ้มค่า ด้วยวิจัย R2R 21-09-2559
Pearls in Education Medicine : PBA - How To Do It ? 14 ก.ย. 2559 ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
งานมหกรรมคุณภาพ(Quality Fair) ประจำปี 2559 19 สิงหาคม 2559 ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3
งานมหกรรมคุณภาพ(Quality Fair) ประจำปี 2559 18 สิงหาคม 2559 ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3
Quality Conference ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง Lean TED Talk
Pearls in Education Medicine : Game in Medical Education ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
Pearls in Education Medicine : Educational Climate in the Clinical Environment 11 พ.ค. 2559 ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
Pearls in Education Medicine : Truining Non-technical Skill : What, When, How? 9 มีนาคม 2559 ช่วงที่ 1 , ช่วงที่ 2 , ช่วงที่ 3 , ช่วงที่ 4
Pearls in Education Medicine : สอนอย่างไรให้นักศึกษาสนใจและได้เรียนรู้ 13 ม.ค. 2559