สรุปสถานะยอดการยืม Online และ จอง Online ปัจจุบันทั้งหมดจอง Online
ที่ วันที่จอง มี เหลือ เรื่อง ผู้จอง Online
1 23/3/2554 2 2 Pain Control : from Basic Knowledge to Clinical Practice Guideline
(DVD53019CE080101)
หมวด :
Correlated Clinical Sciences & Basic Medical Sciences
พ.ญ. ธันยพร ดิเรกสุนทร (10020015)
0810800410 taepin_chan@yahoo.com

ห้องสมุดเทปโทรทัศน์ © 2009 : สถานเทคโนโลยีการสึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ไปเมนูหลัก