สรุปสถานะยอดการยืม Online และ จอง Online ปัจจุบันทั้งหมด

ยืม Online
ที่ วันที่ยืม มี เหลือ เรื่อง ผู้ยืม Online
1 18/12/2560 2 1 จากงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Research : How we do it?, การบริหารจัดการความรู้,แนวคิดในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ สำหรับโรงพยาบาล
(DVD56003CE600101)
หมวด :
การบริหารจัดการทางการแพทย์ (ศรคร 523)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
2 17/12/2560 2 1 Overview of Research Methodology
(DVD53001CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
3 17/12/2560 2 1 Ethical Issues in Clinical research and Preparation of Research Proposal
(DVD56005CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
4 17/12/2560 2 1 Primary Study Research Methodology I
(DVD58001CE640202)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
5 17/12/2560 2 1 Primary Study Research Methodology II
(DVD58002CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
6 17/12/2560 2 1 Secondary Study Research Methodology I
(DVD58003CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
7 17/12/2560 2 1 Secondary Study Research Methodology II
(DVD58004CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com
8 17/12/2560 2 1 แพทย์ประจำบ้านอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
(DVD59001CE640101)
หมวด :
ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับแพทย์ (ศรคร 524)
นางสาว ชุติมน จันทร์พันธ์ (95501069)
0822461886 chutimon069@gmail.com


จอง Online
ที่ วันที่จอง มี เหลือ เรื่อง ผู้จอง Online
1 23/3/2554 2 2 Pain Control : from Basic Knowledge to Clinical Practice Guideline
(DVD53019CE080101)
หมวด :
Correlated Clinical Sciences & Basic Medical Sciences
พ.ญ. ธันยพร ดิเรกสุนทร (10020015)
0810800410 taepin_chan@yahoo.com

ห้องสมุดเทปโทรทัศน์ © 2009 : สถานเทคโนโลยีการสึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล.
ไปเมนูหลัก