บริการอื่นๆ
ด้านข้อมูล ด้านสถานที่ ด้านกราฟิก
ด้านถ่ายภาพ ด้านบันทึกเสียง สืบค้นคลังภาพ
ผลิตสิ่งพิมพ์ ผลิตวีดิทัศน์ ผลิตสื่อการสอน
คอมพิวเตอร์
ผลิตหุ่นจำลอง ระบบจัดการเรียนการสอน 
(LMS)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
ยื่นเอกสาร
ยื่นเอกสาร/หนังสือ/บันทึกข้อความ เพื่อขอรับบริการที่สำนักงานสถานเทคโนฯ
โทรสอบถามรายละเอียด
ทางเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้รับผลิตงาน จะโทรสอบถามรายละเอียดของชิ้นงานที่ขอรับบริการ ผลิตชิ้นงาน
เจ้าหน้าที่จะผลิตชิ้นงาน ตามรายละเอียดที่ได้สอบถามมา
รับงาน
ติดต่อขอรับชิ้นงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ได้ที่สำนักงานสถานเทคโนฯ ตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้ขอรับบริการ จะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต

เลขที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 14

ถนนวังหลัง แขวงศิริราช

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

สำนักงานธุรการ

โรงเรียนเวชนิทัศน์ฯ

งานจดหมายเหตุฯ

งานวิจัยสื่อฯ

แผนที่

02-419-7437

02-419-7434

02-419-7435

02-419-8314

02-419-7212

02-419-7433

02-419-8987

02-419-8286

02-419-9501

หน่วยหุ่นจำลองฯ

หน่วยโทรทัศน์ฯ

หน่วยถ่ายภาพฯ

หน่วยกราฟิก

หน่วยเสียงฯ

สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีใน IE 9 ขึ้นไป Google Chorme และ Firefox

Copyright © 2015 Medical Education Technology Center, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University. All rights reserved.