ที่มา  | 2551 | 2550 | 2549 | 2548 | 2547 | 2546 |
ความเป็นมา
เกียรติคุณที่ได้รับตามประเภทรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2551
ขั้นตอนการดำเนินการเสนอชื่อรับรางวัลโครงการติดดาว
แนวทางปฏิบัติในการขึ้นรับโล่รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)
การรับเงินรางวัล
ข้อแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน
สรุปผลจำนวนหน่วยงาน และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2549 - 2551
การเบิกเงินค่าจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงาน
ติดต่อเกี่ยวกับโครงการติดดาว
ช่องทาง Download เอกสารคำแนะนำและแบบฟอร์มต่างๆ
 
ความเป็นมา

จากการเยี่ยมสำรวจภายในของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบันนั้น ทำให้พบว่าหน่วยงานต่าง ๆ มีการพัฒนาปรับปรุงการทำงานไปอย่างมาก บางหน่วยงานมีการคิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อนำมาใช้ในหน่วยงาน บางหน่วยงานมีการขยายผลโดยการเผยแพร่ไปใช้ภายนอกหน่วยงาน และส่วนหนึ่งได้นำไปเผยแพร่สู่องค์กรภายนอก

ในปี พ.ศ. 2547 คณะฯ เริ่มให้มีการมอบรางวัล ให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและมีผลงานออกมาในภาพรวมดีเด่น โดยใช้ชื่อว่า “โครงการติดดาว” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

               1.    เป็นการยกย่อง ให้กำลังใจแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงานที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางาน สามารถทำให้การพัฒนาคุณภาพขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และตอบสนองจุดเน้นการพัฒนางานและวิสัยทัศน์ของคณะฯ
               2.    ให้เกิดกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน  เสริมสร้างบรรยากาศของการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อันเป็นผลให้เพิ่มศักยภาพของทีมงานในการพัฒนาคุณภาพ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ นำศิริราชสู่ความเป็นเลิศ มีการประยุกต์ใช้ผลงานที่ได้รับรางวัลในการพัฒนาหน่วยงานอื่น ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลโครงการดีเด่น ซึ่งกำหนดให้ผู้เยี่ยมสำรวจภายใน เป็นผู้คัดเลือกในระหว่างกระบวนการเยี่ยมสำรวจภายในประจำปี และเสนอรายชื่อ หน่วยงาน / โครงการ เพื่อเข้าร่วมพิจารณาประเมินรางวัลตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคณะฯ

ในปี พ.ศ. 2548 ได้เปลี่ยนชื่อรางวัล “โครงการดีเด่น” เป็น “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น” เพื่อป้องกันความสับสนกับชื่อโครงการพัฒนาคุณภาพต่อเนื่องที่ใช้ประกอบการขอรับรางวัลหน่วยงานดีเด่น

ในปี พ.ศ. 2549 มีการปรับวิธีขอประเมินเพื่อรับรางวัล โดยให้หน่วยงาน ภาควิชา สามารถเสนอรายชื่อหน่วยงาน / นวัตกรรม เพื่อรับรางวัล

ในปี พ.ศ. 2550 มีการปรับเพิ่มรางวัลประเภทหน่วยงานอีก 1 รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานดีเด่น ประเภทดาวทอง ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 ปี

ในปี พ.ศ. 2551 มีการปรับเพิ่มรางวัลประเภทนวัตกรรมอีก 1 รางวัล คือ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่โครงการ / นวัตกรรมที่มีผลลัพธ์ด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพอย่างคุ้มค่า เป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานมีการบริหารทรัพยากรอย่างเหมาะสม และได้ปรับกระบวนการพิจารณา และตัดสินรางวัลดังนี้

               1.     มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัลโครงการติดดาว โดยคัดเลือกจากผู้เยี่ยมสำรวจภายใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อเป็นการสร้างคุณค่าแก่ทุกฝ่าย
               2.    มีการขยายการขอรับรางวัลให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน ทุกพันธกิจ ในคณะฯ เดิมมุ่งเน้นในหน่วยงาน / พันธกิจด้านบริการสุขภาพ)
               3.    มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินและตัดสินรางวัล (คะแนน) ที่ชัดเจน ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และเป็นแนวทางให้ทุกหน่วยงานใช้ในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและมีคุณค่า ในทิศทางเดียวกัน มีการทำงานเป็นทีม มุ่งสู่วิสัยทัศน์ของคณะฯ
               4.    หน่วยงาน / เจ้าของนวัตกรรมที่เสนอชื่อรับรางวัล มีการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์ตามที่กำหนด โดยมีการจัดทำคู่มือแนวทางการดำเนินการรับรางวัล และคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินรางวัล จากข้อมูลเอกสารประกอบอื่น ๆ และการตรวจเยี่ยมเพื่อยืนยัน (verify) ซึ่งจะทำให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำให้ทุกหน่วยงานมีกำลังใจ และภาคภูมิใจ เชื่อมั่นในกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโครงการติดดาว  ประจำปี  2546 – 2551

คลิกรูปภาพเพื่อดูขนานใหญ่

ภาพ 1  ผลการดำเนินงานโครงการติดดาว ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2546 - 2551

คลิกรูปภาพเพื่อดูขนานใหญ่

ภาพ 2 ร้อยละของหน่วยงาน/นวัตกรรม ที่ผ่านการพิจารณาตัดสินรางวัลฯ เปรียบเทียบปี 2549 - 2551


หมายเหตุ ชื่อรางวัลที่รับในแต่ละปี ใช้ผลงานของปีย้อนหลัง ดังนั้น ชื่อรางวัลประจำปี จึงเป็นปีย้อนหลัง 1 ปี (ไม่ใช่ปีปัจจุบัน)

ในปี พ.ศ.2552 มีการปรับกระบวนการ และเพิ่มรางวัล ดังนี้
               1.    เปลี่ยนชื่อ “รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรสุขภาพ” เป็น “รางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น” เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกชื่อรางวัล
               2.    ปรับเพิ่มประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น อีกอย่างละ 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน และประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงาน บุคลากร มีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน โดยเน้นการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงทีมคร่อมสายงาน มีการเรียนรู้ เกิดการบูรณาการ (สอดคล้อง เชื่อมโยง) และมุ่งสู่วิสัยทัศน์ร่วมกัน
               3.    ปรับเกณฑ์ประเมินรางวัลให้ชัดเจนโดยใช้กรอบ TQA, HA/HPH ในการดำเนินการที่มุ่งเป้า เน้นกระบวนการ PDSA, R2R, KM และ Benchmarking หรือการเป็น Best practice เพื่อให้บุคลากร/หน่วยงาน สามารถประเมินตนเอง หรือเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาตนเอง

เกียรติคุณที่ได้รับตามประเภทรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2551

  >>  รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทองเกียรติคุณ ประกอบด้วย
          -  โล่ประกาศเกียรติคุณ
          -  เงินรางวัลสนับสนุน
          -  ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Quality Fair)
          -  เสนอให้เป็นหน่วยงานต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพดีเด่น ทาง Website ข่าวสารคุณภาพคณะฯ

  >>  รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทหน่วยงาน และประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ เกียรติคุณ ประกอบด้วย
          -  โล่ประกาศเกียรติคุณ
          -  เงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนในการจัดทำโปสเตอร์
          -  ประกาศเกียรติคุณ ในงานมหกรรมคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (Quality Fair) โดยแสดงผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล โดยจัดทำในรูปแบบโปสเตอร์
          -  ประกาศเกียรติคุณทาง Website ของคณะฯ  Website  งานพัฒนาคุณภาพ (QD) และงานการจัดการความรู้ (KM)   ข่าวสารคุณภาพคณะฯ  และรวบรวมผลงานเพื่อเผยแพร่  อีกทั้งส่งประกวด หรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมระดับประเทศ เช่น HA National Forum หรือระดับนานาชาติ ต่อไป
          -  นวัตกรรม ที่ได้รับรางวัล หากต้องการดำเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายพัฒนาคุณภาพจะให้คำแนะนำและแนวทางในการดำเนินการต่อไป


เงินรางวัล และประเภทโล่รางวัล
 
ประเภทรางวัล
เงินรางวัล
โล่รางวัล
ประเภทหน่วยงาน
1. รางวัลหน่วยงานดีเด่น
10,000
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
1 โล่รางวัล ต่อ 1 หน่วยงาน
2. รางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง
15,000
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
1 โล่รางวัล ต่อ 1 หน่วยงาน
ประเภทนวัตกรรม
1. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
     1.1  นวัตกรรมดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
2,000
(สองพันบาทถ้วน)
1 โล่รางวัล ต่อ 1 นวัตกรรม
     1.2  นวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่นประเภทหน่วยงาน
3,000
(สามพันบาทถ้วน)
1 โล่รางวัล ต่อ 1 นวัตกรรม
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
     2.1  นวัตกรรมดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
4,000
(สี่พันบาทถ้วน)
จำนวนโล่รางวัล
ตามจำนวนทีมที่เข้าร่วม
     2.2  นวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
5,000
(ห้าพันบาทถ้วน)
จำนวนโล่รางวัล
ตามจำนวนทีมที่เข้าร่วม
 
ขั้นตอนการดำเนินการเสนอชื่อรับรางวัลโครงการติดดาว

 
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1.  ศึกษาเกณฑ์การพิจารณาและตัดสินรางวัล ซึ่งแยกตามประเภทรางวัล ดังนี้
     1.1  เกณฑ์รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง
     1.2  เกณฑ์รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ทั้งประเภทหน่วยงาน และประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่
26 ม.ค.522.  ศึกษาคุณสมบัติในการเสนอชื่อรับรางวัล ตามประเภทรางวัล ดังนี้
     2.1  ประเภทหน่วยงาน
            เป็นหน่วยงาน / ภาควิชาฯ ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
            รางวัลหน่วยงานดีเด่น
            คะแนนรวมของเกณฑ์ประเมินมากกว่าหรือเท่ากับ  40 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60  คะแนน
            รางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง
            1.  ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น เป็นระยะเวลา 2 ปีติดต่อกัน (ประจำปี2549 และ 2550)
                 หรือได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นดาวทองประจำปี 2549 และได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2550
                 หรือเป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง ในพ.ศ. 2550
                 และ
            2.  ได้คะแนนตัดสินในพ.ศ.2552 ผ่านเกณฑ์หน่วยงานดีเด่น ร่วมกับได้รับการประเมินคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 4 ในข้อต่อไปนี้ทุกข้อ
                 ข้อ 1.1  หน่วยงานมีการดำเนินการที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ฯ
                 ข้อ 2.2  การจัดการด้านสุขภาพบุคลากร
                 ข้อ 3.1  กระบวนการให้บริการที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นศูนย์กลาง
                 ข้อ 4.1  กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
                 ข้อ 4.2  ผลลัพธ์ของการดำเนินการ

     2.2  ประเภทนวัตกรรม
            นวัตกรรม  หมายถึง การสร้าง/ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง  สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ  วิธีการปฏิบัติกระบวนการ หรือประสิทธิภาพขององค์กร ที่แตกต่างจากเดิม หรือได้มาจากการคิดค้นวิธีการใหม่ๆ หรือมีการมีการปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสม  เพื่อใช้แก้ปัญหา หรือ ปรับปรุงระบบงานเพื่อให้การทำงานสะดวกขึ้น หรือได้ผลงานมากขึ้น หรือ บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น หรือ ใช้ทรัพยากรได้น้อยลง หรือ มีความเสี่ยงลดลง เพื่อสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ลูกค้า พนักงาน สังคม และคู่ค้า) โดยการนำแนวคิด กระบวนการ เทคโนโลยี หรือผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดสิ่งใหม่ หรือการใช้งานใหม่ พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือแล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
            นวัตกรรม แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ
            ระยะที่   1  มีการประดิษฐ์คิดค้น (Innovation) หรือเป็นการปรับปรุงของเดิมให้เหมาะสมกับกาลสมัย
            ระยะที่   2  พัฒนาการ (Development) มีการทดลองในแหล่งทดลอง จัดทำอยู่ในลักษณะของโครงการทดลอง ปฏิบัติก่อน (Pilot Project)
            ระยะที่   3  การนำเอาไปปฏิบัติในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจัดว่าเป็นนวัตกรรมขั้นสมบูรณ์*

            *ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อรับรางวัลนวัตกรรม / รางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ทุกประเภท ต้องผ่านการประเมินความเป็นนวัตกรรม และระยะของนวัตกรรมพัฒนาในระยะที่ 3 โดย

            รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภทหน่วยงาน             -  รางวัลนวัตกรรมดีเด่นได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 20 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน             -  รางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น จะต้องผ่านเกณฑ์นวัตกรรมดีเด่น และได้รับการประเมินเกณฑ์คะแนนสูงสุด ในข้อ
               ข้อ 3.1 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม               คะแนนสูงสุด 3 คะแนน
               ข้อ 4.1 ผลของนวัตกรรมต่อการใช้ทรัพยากร                      คะแนนสูงสุด 4 คะแนน

            รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ จะต้องมีการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันเป็นทีมระหว่างหน่วยงาน หรือ ทีมสหสาขาวิชาชีพ หรือ ทีมคร่อมสายงาน โดย
            -  รางวัลนวัตกรรมดีเด่นได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ  20 จากคะแนนเต็ม 28 คะแนน และได้รับการประเมินเกณฑ์คะแนนสูงสุด ในข้อต่อไปนี้
               ข้อ 2.3  กระบวนการทำงานเป็นทีมเพื่อพัฒนานวัตกรรม    คะแนนสูงสุด 3 คะแนน
               ข้อ 3.2  การเรียนรู้ร่วมกัน                                                 คะแนนสูงสุด 3 คะแนน
            -  รางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น จะต้องผ่านเกณฑ์นวัตกรรมดีเด่น และได้รับการประเมินเกณฑ์คะแนนสูงสุด ในข้อต่อไปนี้
               ข้อ 3.1  การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม               คะแนนสูงสุด 3 คะแนน
               ข้อ 4.1  ผลของนวัตกรรมต่อการใช้ทรัพยากร                      คะแนนสูงสุด 4 คะแนน

ตั้งแต่วันที่
26 ม.ค.523.  Download เอกสารบทคัดย่อ เพื่อกรอกข้อมูล ตามประเภทรางวัลที่เข้าร่วมดังนี้
     3.1  บทคัดย่อโครงการพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน สำหรับรางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง
     3.2  บทคัดย่อนวัตกรรม ประเภทหน่วยงาน สำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
     3.3  บทคัดย่อนวัตกรรม ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ สำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ
ตั้งแต่วันที่
26 ม.ค.52

4.  ขั้นตอนการเสนอรับรางวัลโครงการติดดาว ผ่านทางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของคณะฯ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ได้ที่ http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd โดยผู้ที่เสนอขอรับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

            กรอกข้อมูล และประเมินคะแนน ในแบบฟอร์มเสนอรับรางวัลตามรางวัลโครงการติดดาว  ซึ่งแยกตามประเภทของรางวัลที่เข้าร่วม  ตามประเภทรางวัลที่เสนอรับรางวัลดังนี้

            เอกสารหมายเลข 1 แบบฟอร์มเสนอรับรางวัลโครงการติดดาว : รางวัลหน่วยงานดีเด่น และรางวัลหน่วยงานดีเด่นประเภทดาวทอง
            เอกสารหมายเลข 2.1 แบบฟอร์มเสนอรับรางวัลโครงการติดดาว : รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภทหน่วยงาน
            เอกสารหมายเลข 2.2 แบบฟอร์มเสนอรับรางวัลโครงการติดดาว : รางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ

            ทั้งนี้ให้แนบพร้อมเอกสารบทคัดย่อ (attached file) ตามประเภทรางวัลที่เข้าร่วมเสนอรางวัล โดยแนบเอกสารบทคัดย่อนวัตกรรม 1 บทคัดย่อ ต่อ1นวัตกรรม (พร้อมเอกสารหมายเลข 2.1 / เอกสารหมายเลข 2.2) ตรวจสอบความสมบูรณ์ และความถูกต้องของข้อมูล แล้วกดยืนยัน (submit) หากต้องการกรอกข้อมูลใหม่ ให้กด reset (หากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ระบบจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ หลังจากกดยืนยัน (submit) ระบบจะแสดงหน้าจอเป็นแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง หากต้องการแก้ไข ให้เลือกแก้ไข แล้วกรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข หากตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้กดบันทึก (save) โดยระบบจะรับลงทะเบียน หลังจากกดบันทึกข้อมูลแล้ว หากบันทึกข้อมูลแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล จะต้องทำจดหมายแจ้งรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ พร้อมส่งข้อมูลที่แก้ไขแล้ว 1 ชุด ภายในวันที่ 27 ก.พ. 52 หลังจากกดบันทึกข้อมูล (save) ระบบจะแสดงหน้าจอแบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว พร้อมที่จะจัดพิมพ์ หลังจากนั้นเลือกพิมพ์
2-20 ก.พ.525.  ผู้เสนอรับรางวัล และผู้มีสิทธิ์เสนอรับรางวัลลงนาม ในส่วนล่างของหน้าสุดท้ายของแบบฟอร์มที่เสนอรับรางวัลที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว
ภายในวันที่
27 ก.พ. 52

6.  ส่งแบบฟอร์มเสนอรับรางวัล 1 ชุด ต่อ 1 ประเภทรางวัล พร้อมบทคัดย่อตามประเภทรางวัล ได้ที่          งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการชั้น 3 ***กรณีที่ส่งเอกสารเกินเวลา หรือส่งเอกสารไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการเสนอขอรับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2551 – 2552
ภายในวันที่
27 ก.พ. 52


7.  ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ประกาศแจ้งรายชื่อหน่วยงาน/ นวัตกรรม ที่ได้รับการคัดกรองว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อรับการเยี่ยมประเมิน และพิจารณาตัดสินรางวัลทาง Website http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd
4-11 มี.ค. 528.  คณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ ดำเนินการเยี่ยมประเมิน และพิจารณาตัดสิน โดยผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ
23-27 มี.ค. 52
30- 31 มี.ค. 52

9.  ประกาศรายชื่อหน่วยงาน / นวัตกรรมที่รับรางวัล และแจ้งหน่วยงาน พร้อมคำชี้แจงในการเข้าร่วมรับโล่รางวัล และเงินรางวัล ทางช่องทางดังนี้ จดหมายแจ้งไปยังหน่วยงาน / เจ้าของนวัตกรรม และ ทาง Website http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd โดยหน่วยงาน และเจ้าของนวัตกรรมแจ้งรายชื่อ ผู้ที่จะขึ้นรับโล่รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพคณะฯ

ปลายเดือน
เม.ย. 5210.  ผู้ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น นำสนอผลงานโดยจัดทำในรูปแบบของโปสเตอร์แสดงในงานมหกรรมคุณภาพ
4-15 มิ.ย. 52


11.  ตัวแทนหน่วยงาน / นวัตกรรมที่จะขึ้นรับรางวัล ซ้อมรับโล่รางวัลในงานมหกรรมในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
3 มิ.ย. 52


12.  ตัวแทนหน่วยงาน / นวัตกรรมที่จะขึ้นรับรางวัล เข้ารับโล่รางวัลในงานมหกรรมในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
4 มิ.ย. 52


13.  ตัวแทนหน่วยงาน / นวัตกรรมที่ได้รับรางวัล รับเช็คเงินรางวัล ที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3
15-19 มิ.ย. 52

 
แนวทางปฏิบัติในการขึ้นรับโล่รางวัลในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair)

การรับโล่รางวัล  :
               1.   วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 14.00 น. ผู้เข้ารับโล่รางวัลทุกท่าน ซ้อมรับรางวัล ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
               2.    วันที่ 4 มิถุนายน 2552
                      เวลา 08.00 – 08.30 น.   ผู้เข้ารับโล่รางวัลลงทะเบียนหน้าห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7
                      เวลา 08.45 – 09.00 น.   เข้านั่งประจำที่ที่จัดไว้ในห้องประชุม
                      เวลา 10.00 น.                 ขึ้นรับรางวัลจริง (รายละเอียดจะแจ้งภายหลัง

 
การรับเงินรางวัล

การเงินรางวัลจะได้รับเป็นเช็คที่ระบุชื่อผู้รับตามใบตอบรับข้อมูลที่แจ้งไว้  รับเงินรางวัลได้ใน      วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2552    เวลา 9.00 – 16.00 น. ที่ งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ติดต่อนางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ และนางสาวนฤมล สิริคุณาลัยโทร. 8764, 8776 โดยเตรียมเอกสารดังนี้

               1.    สำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่ระบุชื่อตามใบตอบรับข้อมูล
               2.    กรณีที่ไม่สามารถมารับเช็คด้วยตนเองได้ ให้นำสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มารับแทน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน รับรองสำเนาถูกต้องของผู้ที่ระบุชื่อตามใบตอบรับข้อมูล
              
 
ข้อแนะนำในการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานสำหรับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น
และรางวัลนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่นทุกประเภท


               1.    การดำเนินการจัดทำโปสเตอร์ ประเด็นในการนำเสนอผลงาน ประกอบด้วย
                      -    ชื่อนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล (กรณีประเภททีมสหสาขาวิชาชีพ ระบุรายชื่อ หรือ หน่วยงานที่เข้าร่วมในการพัฒนานวัตกรรม)
                      -    ชื่อเจ้าของนวัตกรรม
                      -    ชื่อหน่วยงาน / สังกัด
                      -    ที่ปรึกษาโครงการ (ถ้ามี)
                      -    รายชื่อสมาชิก
                      -    ที่มาของโครงการ (ปัญหา และสาเหตุ)
                      -    วัตถุประสงค์
                      -    วันที่เริ่มต้นโครงการ
                      -    ระยะเวลาการดำเนินการ
                      -    ขั้นตอนการดำเนินงาน (กรณีเป็นสิ่งประดิษฐ์ ให้แสดงวิธีการประดิษฐ์ พร้อมรูปประกอบ)
                      -    วิธีการใช้งานสำหรับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ (พร้อมรูปประกอบ)
                      -    ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการและผลลัพธ์ (กรณีที่มีการเทียบเคียง ให้ระบุตัวชี้วัดที่ใช้ และสถาบันที่เทียบเคียง)
                      -    งบประมาณที่ใช้ (ถ้ามี)
                      -    การขยายผลของนวัตกรรม
                      -    สรุปผลการดำเนินการ ได้แก่ ปัญหา/ข้อจำกัดที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และแผนการที่จะพัฒนาต่อเนื่องต่อไป

               2.    ขนาดโปสเตอร์ที่กำหนด คือ 95 X 120 ซม. ไม่ควรตกแต่งให้มีความหนาหรือนูนขึ้นมา และควรทำโปสเตอร์ในแนวตั้ง โดยจะได้พื้นที่ติดบอร์ด จำนวน 1 บอร์ด / 1 นวัตกรรม
               3.    การส่งโปสเตอร์เพื่อติดตั้ง  ดังนี้
                      ทุกนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล จะต้องจัดทำรูปแบบโปสเตอร ที่มีข้อมูลและรูปภาพประกอบให้เรียบร้อยพร้อมที่จะจัดพิมพ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft PowerPoint  ส่งมายังงานพัฒนาคุณภาพ  ตึกอำนวยการ  ชั้น 3 ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2552  เพื่องานพัฒนาคุณภาพจะประสานงานกับสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ดำเนินการพิมพ์โปสเตอร์ต่อไป
                      กรณีส่งข้อมูลที่จะจัดพิมพ์โปสเตอร์ภายหลังวันที่กำหนด 15  พฤษภาคม  2552  ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินการจัดพิมพ์โปสเตอร์เอง และนำโปสเตอร์ที่จัดพิมพ์เรียบร้อยแล้วส่งกลับมายัง งานพัฒนาคุณภาพ ภายในวันที่  22 พฤษภาคม 2552
               4.    สถานที่จัดนิทรรศการนำเสนอผลงาน  คือ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ซึ่งงานพัฒนาคุณภาพ  จะดำเนินการติดตั้งโปสเตอร์ที่ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.
               5.    วันงานมหกรรมคุณภาพ เจ้าของผลงานที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่น และนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรดีเด่น จะต้องจัดบุคลากรประจำบอร์ด 1 ท่าน เพื่อแนะนำผลงานในช่วงพิธีเปิด วันที่ 4 มิถุนายน 2552  เวลา 08.30 – 09.00 น. (ลงทะเบียนบริเวณศาลา ๑๐๐ ปี เวลา 08.00 น.)
               6.    การจัดแสดงผลงาน จะแสดงในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2552 และแสดงต่อเนื่องเป็นเวลา 1 สัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 4  – 11 มิถุนายน 2552 โดยงานพัฒนาคุณภาพ จะเป็นผู้จัดเก็บโปสเตอร์ในวันที่ 12 มิถุนายน 2552 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป
               7.    รับโปสเตอร์คืนได้ตั้งแต่วันที่ วันที่  15  – 19 มิถุนายน 2552    เวลา 9.00 – 16.30 น. ที่งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการ ชั้น 3 ติดต่อนางสาวนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ และนางสาวนฤมล  สิริคุณาลัย โทร. 8764, 8776


สรุปผลจำนวนหน่วยงาน และนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2549 - 2551
คลิกรูปภาพเพื่อดูขนานใหญ่

การเบิกเงินค่าจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล


ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

               1.    จัดทำหนังสือบันทึกข้อความ เรื่อง ขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการจัดทำโปสเตอร์ โครงการติดดาวประเภทนวัตกรรมดีเด่น และนวัตกรรมดีเด่นด้านบริหารทรัพยากรสุขภาพ ประจำปี 2551 – 2552*  เหมาจ่ายเป็นเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) / 1 นวัตกรรม
               2.    จัดทำใบสำคัญรับเงิน*  ตรวจสอบข้อมูลเพื่อความถูกต้อง
               3.    เบิกเงินค่าจัดทำโปสเตอร์ ที่งานคลัง ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โดยใช้เอกสารข้อ 1 และ 2 และสำเนาหนังสืออนุมัติในหลักการค่าใช้จ่ายทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานโครงการติดดาว ประเภทนวัตกรรมดีเด่น และนวัตกรรมและการบริหารทรัพยากรดีเด่น ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2551- 2552 จากคณบดีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (งานพัฒนาคุณภาพจัดส่งให้ภายหลัง)

* สามารถ download ตัวอย่างแบบฟอร์มได้ที่ website http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd
              

 
ติดต่อเกี่ยวกับโครงการติดดาว

               1.    งานพัฒนาคุณภาพ ตึกอำนวยการชั้น 3 ติดต่อ คุณนฤมล  สิริคุณาลัย หรือคุณนัญฑ์ฐฌา พิศเพียงจันทร์ โทร 02-4198764 หรือ 02-4198776  โทรสาร 02-4126445
               2.    ทาง website http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd เลือก ติดต่อหน่วยงาน
              
 
ช่องทาง Download เอกสารคำแนะนำและแบบฟอร์มต่างๆ

Website http://www.si.mahidol.ac.th/Th/division/soqd  เลือก บริการทั่วไป > Download เอกสาร