ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

               ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  สิงหาคม  2560 เรื่องรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
(หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช)
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ประกาศ ณ วันที่ 5  ตุลาคม  พ.ศ.  2560
(ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
สมัครงานเข้าฐานข้อมูล
Print