ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ลูกจ้างชั่วคราว
D61/58 ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์  [15/10/2561 - 15/11/2561]
D62/1 ช่างอิเลคทรอนิกส์  ปฏิบัติงานที่งานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา  [16/10/2561 - 15/11/2561]