ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)

               ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  กันยายน  2560 เรื่องรับสมัคร
ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)
(งานการเงิน ฝ่ายการคลัง)
เลขประจำตัวสอบ   ชื่อ-สกุล
001   นางปภัสศรัณช์ กันเรืองไชย
002   นางสาวสุวิมล แก้วสว่าง
003   นายนพ ด่านนออก
004   นางสาวทิพย์สุดา พลชำนิ
005   นางอรวรรณ ยศสกุล
006   นางสาวแพรวพรรณ สุขตะโก
007   นางสาวแคทลียา ทองเพ็ญ
008   นายวิษณุ กิจคงชีพ
009   นางสาวอัจฉราพรรณ ยวนะปุณฑ์
010   นางสาวสุชานันท์ อาษา
011   นางสาวธนาภรณ์ ศรีคำหู้
012   นางสาวเบญญา พุทธกำจร
013   นางสาวขวัญฤดี กล่อมวงษ์
014   นางสาววาสนา สาดประเสริฐ
015   นายสาโรจน์ ธูปเทียน
016   นางสาวกังสดาล สว่างจันทร์
017   นางสาวศิมาพร พรหมศร
018   นางสาวรวิวรรณ อัศวภูมิ
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตึกศรีสังวาลย์(เล็ก) ชั้น3 ร.พ.ศิริราช
หมายเหตุ : หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ณ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น2 และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 2  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น.
  ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา
  ชั้น 1 ร.พ.ศิริราช
 
ประกาศ ณ วันที่ 3  ตุลาคม  พ.ศ.  2560
(ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
สมัครงานเข้าฐานข้อมูล
Print