ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

               ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  กันยายน  2560 เรื่องรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์)
เลขประจำตัวสอบ   ชื่อ-สกุล
001   นางสาวธนัญญา ศรีแจ้ง
002   นางสาวชนัญญา เขตเผชิญไชย
003   นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ
004   นางสาวขวัญจิรา ชิ้นอินมนู
005   นางสาวศุภาวรรณ โทวราภา
006   นายคมสันต์ เดือนฉาย
007   นางสาวดรีมรยา แก้วนารี
008   นางสาวทิวาวรรณ เปลี่ยนกลิ่น
009   นางสาวธนาวดี ยาจิตร์
010   นางสาวฐานิช สุวรรณบุตร
วัน เวลา และสถานที่สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมบัวหลวง อาคารปิยมหาราชการุณย์ ชั้น7 ร.พ.ศิริราช
สอบข้อเขียนและปฏิบัติ : วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 624 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น6 ร.พ.ศิริราช
หมายเหตุ หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น2และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 16  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น.
  ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา
  ชั้น 1 ร.พ.ศิริราช
 
ประกาศ ณ วันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ.  2560
(ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
สมัครงานเข้าฐานข้อมูล
Print