ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย

               ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  กันยายน  2560 เรื่องรับสมัคร
พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลตำแหน่งดังกล่าวนั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว ปรากฎว่า มีผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
ตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
(หน่วยระบาดวิทยาคลินิก สถานส่งเสริมการวิจัย)
เลขประจำตัวสอบ   ชื่อ-สกุล
001   นางสาวธรรณญพร น้อยพลับ
002   นางสาวเนริสา ทอนศรี
วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ อาคาร SiMR ชั้น 3 ห้อง 306 ประชุมหน่วยระบาดวิทยาคลินิก ร.พ.ศิริราช
หมายเหตุ : หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)ณ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น2 และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก   วันที่ 9  พฤศจิกายน  2560 เวลา 09.00 น.
  ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา
  ชั้น 1 ร.พ.ศิริราช
 
ประกาศ ณ วันที่ 6  ตุลาคม  พ.ศ.  2560
(ลงนาม) ประสิทธิ์ วัฒนาภา
(ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
สมัครงานเข้าฐานข้อมูล
Print