ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปฏิบัติและสัมภาษณ์
  ***    [15/3/2562 8:34:13]  ***        
ประกาศเพิ่มเติม
C61/22 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา [8/2/2561]
C61/15 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา [25/1/2561]
C61/14 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่งานสังคมสงเคราะห์ [25/1/2561]
C61/18 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา [25/1/2561]
C61/12 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง [15/1/2561]

ลูกจ้างชั่วคราว
D62/14 ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  [7/1/2562 - 7/2/2562]
D62/15 ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Job พนักงานคอมพิวเตอร์)  ปฏิบัติงานที่งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ  [8/1/2562 - 8/2/2562]
D62/16 พนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  [16/1/2562 - 15/2/2562]
F62/6 พนักงานสถานที่  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด  [14/1/2562 - 14/2/2562]