ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ปฏิบัติและสัมภาษณ์
  ***    [26/11/2561 9:49:37]  ***        
ประกาศเพิ่มเติม
C61/22 เจ้าหน้าที่วิจัย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา [8/2/2561]
C61/15 นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย ปฏิบัติงานที่ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา [25/1/2561]
C61/14 นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่งานสังคมสงเคราะห์ [25/1/2561]
C61/18 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา [25/1/2561]
C61/12 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง [15/1/2561]

ลูกจ้างชั่วคราว
F62/1 พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติงานที่หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่  [5/11/2561 - 5/12/2561]