รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 23  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง SP6 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,500.00 บาท   เงินเดือน 19500 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 23  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 1  มีนาคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 1  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print