รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 8  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง SP3 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยวิจัย
ปฏิบัติงานที่ หน่วยวิจัยไข้เลือดออก (สถานส่งเสริมการวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000.00 บาท   เงินเดือน 15,000 บาท โดยประมาณ สำหรับคุณวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 19,000 บาท โดยประมาณ สำหรับคุณวุฒิปริญญาโท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 29  มีนาคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 29  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print