รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 14  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง F62/6 ชื่อตำแหน่ง พนักงานสถานที่
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,690.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 14  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. งานด้านทำความสะอาดสถานที่ ห้องพักอาจารย์ และห้องน้ำ
2. งานเดินเอกสาร เบิกวัสดุสำนักงาน
3. งานจัดเลี้ยงประชุม
4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันที่่รับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 21  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 1  มีนาคม  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  22  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print