รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง F62/4 ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างทั่วไป (Job ลูกมือช่าง)
ปฏิบัติงานที่ งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,690.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 21  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ช่วยดูแลบำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำฝน และป้องกันน้ำฝนไม่ให้เข้าสู่ระบบรวมรวมน้ำเสีย เพื่อให้ได้ค่าน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด
2. ดูแลบำรุงรักษา ระบบท่อรับน้ำทิ้ง และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการบำบัดน้ำเสียได้เป็นปกติ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ปลาย)
2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น: กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 30  มกราคม  2562 เวลา  09:00 น.     8  กุมภาพันธ์  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print