รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 20  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง F62/3 ชื่อตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก
ปฏิบัติงานที่ โครงการศูนย์รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กศิริราช จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,690.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 20  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 21  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. เลี้ยงดูเด็กอายุตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี
2. ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้เหมาะสมตามวัย
3. ดูแลเด็กกรณีเจ็บป่วย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ต้น)
2. รับเฉพาะเพศหญิงเท่านั้น
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้าน การเลี้ยงดูแลเด็ก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี ไม่สูบบุหรี่ ไม่ต้องโทษคดีอาญา ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลที่สำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 8  กุมภาพันธ์  2562 เวลา  09:00 น.     1  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print