รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง E62/2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,400.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 1,500.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 17  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ร่าง, โต้-ตอบ และพิมพ์หนังสือ
2. จัดพิมพ์รายงานการประชุม
3. ดำเนินการด้านการจัดงานประชุมวิชาการของภาควิชา

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางบริหารธุรกิจ/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรมในกลุ่ม Microsoft Office

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 24  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 29  มกราคม  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 24 มกราคม 2562  15  กุมภาพันธ์  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print