รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 17  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง D62/9 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)
ปฏิบัติงานที่ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 17  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 31  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. รับชำระค่ารักษาพยาบาลทั้งเงินสด เงินเชื่อ และบัตรเครดิต (ผู้ป่วยนอก)
2. นำส่งเงินรายได้จากการรับชำระค่ารักษาพยาบาลเข้าคณะฯ
3. นำส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน ให้ถูกต้องและครบถ้วน
4. ให้บริการผู้ป่วย ผู้รับบริการ ด้วยจิตใจที่รักงานบริการอย่างเต็มเปี่ยม
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ
2. ไม่จำกัดเพศ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 20  กุมภาพันธ์  2562     8  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print