รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  มกราคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง D62/8 ชื่อตำแหน่ง ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)
ปฏิบัติงานที่ สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 31  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ติดตั้งเครื่องไตเทียม และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ตามหอผู้ป่วย
2. ดูแล จัดทำทะเบียนสต๊อกวัสดุ และอุปกรณ์
3. บำรุงรักษาเครื่องไตเทียม และเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมทั้งเปลี่ยน filter และอุปกรณ์เบื้องต้น
4. บันทึกการบำรุงรักษา และประวัติเครื่อง รวมทั้งอุปกรณ์สิ้นเปลือง
5. เก็บตัวอย่างน้ำเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ส่งตรวจ
6. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิค

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาอิเลคทรอนิคส์ , ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีความรู้เรื่องไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 7  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์ 11  กุมภาพันธ์  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562  8  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print