รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/19 ชื่อตำแหน่ง พนักงานโสตทัศนศึกษา
ปฏิบัติงานที่ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 7  มีนาคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ผู้ช่วยช่างเทคนิค CNC งานออกแบบกราฟิก งานตกแต่งชิ้นงาน และงานประกอบลงสี สาขาหุ่นจำลองทางการแพทย์
2. ช่วยจัดทำตัวอักษร ป้ายงานต่างๆ จัดบอร์ด ติดตั้งนิทรรศการ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงานและช่วยงานพิมพ์ สาขากราฟิกและนิทรรศการ
3. ช่วยถ่ายทำวีดีทัศน์ ช่วยติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อประกอบการถ่ายภาพภายในสตูดิโอและตามอาคารต่างๆ ช่วยดูแลควบคุมการส่งสัญญาณออกอากาศ มีความรู้ในการบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเทคนิคต่างๆ เบื้องต้น สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ช่วยงานติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในงานกิจกรรมพิเศษ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. รับเฉพาะเพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. สามารถใช้โปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator ได้
5. หากมีประสบการณ์ด้าน โปรแกรม artcam จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 14 มีนาคม 2562   
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print