รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/17 ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติงานที่ งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1  กุมภาพันธ์  2562 ถึงวันที่ 1  มีนาคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ทำหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งในและนอกสถานที่ 
2. บริหารจัดการข้อมูลครุภัณฑ์ของคณะฯ ให้มีความทันสมัยถูกต้อง
3. สามารถตรวจสอบอาการเสียของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงได้
4. สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในเวลา และนอกเวลาราชการ เมื่อมีงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
5. สามารถปฏิบัติงานหมุนเวียนได้ 24 ชั่วโมงเป็นผลัด

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
4. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8  มีนาคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 มีนาคม 2562   
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print