รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 16  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/16 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานที่ งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 16  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการและเอกสารทั่วไป
2. พิมพ์งาน จัดประชุม - อบรม และติตต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด โดยใช้โปรแกรม MS Office
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัครวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขายกเว้น เกษตรและช่างฯ
2. ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ ข้อเขียนด้าน ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 21  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 28  กุมภาพันธ์  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  22  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print