รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 8  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/15 ชื่อตำแหน่ง ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Job พนักงานคอมพิวเตอร์)
ปฏิบัติงานที่ งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 8  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ทำหน้าที่ติดตั้งเครื่อมคอมพิวเตอร์ลูกข่ายพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ทั้งในและนอกสถานที่
2. ให้การสนับสนุนการบริการติดตั้ง หรือแก้ปัญหาด้าน Software ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สามารถตรวจสอบอาการเสียของคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วง
4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 24 ชั่วโมงหรือเป็นผลัดได้

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
2. รับเฉพาะเพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ ข้อเขียนด้าน ความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 15  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ 27  กุมภาพันธ์  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  22  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print