รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/14 ชื่อตำแหน่ง ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)
ปฏิบัติงานที่ งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1 .ดูแลรักษา ซ่อมบำรุง แหล่งจ่ายให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน
2. เข้าตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ภายในหอผู้ป่วย
3. จัดทำแผนข้อมูล MES อาคารที่ได้รับผิดชอบ 
4. เก็บและรวบรวมข้อมูลเรื่อง Unplan downtime, สถิติ, การตรวจเช็คประจำวัน, การซ่อมบำรุง, แหล่งจ่าย, ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องเครื่อง และ
แยกปัญหาที่สามารถจัดการเองได้ หรือให้บริษัทมาทำการซ่อม 
5. งานควบคุมโครงการ งานเขียนแบบ และงานอื่นๆ

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า เครื่องกล
2. เพศชาย (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้านงานระบบแก๊สทางการแพทย์ หรือติดตั้งงานระบบทางวิศวกรรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. สามารถเขียนแบบ อ่านแบบได้
6. ไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
7. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ อัตราเงินเดือน 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,500 บาท / คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 11,500 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 785 บาท

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ สอบข้อเขียน : ความรู้ความสามารถทั่วไป สอบปฏิบัติ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบข้อเขียน ปฏิบัติ และสัมภาษณ์ 27  กุมภาพันธ์  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  22  มีนาคม  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print