รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.  2562
รหัสตำแหน่ง D62/13 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 7  มกราคม  2562 ถึงวันที่ 21  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ปฏิบัติงานธุรการ ด้านการจัดการเอกสารคุณภาพ และเอกสารทั่วไป
2. ส่งจดหมาย รับ-จ่าย ทั่วไป
3. พิมพ์งาน , จัดประชุม-อบรม และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง
4. รวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด โดยใช้โปรแกรม MS Office
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางบริหารธุรกิจ/การจัดการ/คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. อายุระหว่าง 22 - 30 ปีนับถึงวันที่รับสมัคร
3.ไม่จำกัดเพศ หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น (กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
4. มีหนังสือรับรองการผ่านงานด้านธุรการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
6. หากมีประสบการณ์ด้าน การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 4  กุมภาพันธ์  2562 เวลา  09:00 น.     22  กุมภาพันธ์  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print