รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 24  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง D62/12 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)
ปฏิบัติงานที่ งานการเงิน ฝ่ายการคลัง จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 24  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 24  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. จัดเตรียมเงินทอนให้เจ้าหน้าที่การเงินส่วนหน้าทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ
2. ตรวจรับเงินทอนรับคืน/เปิดตู้นิรภัยเงินขายนอกเวลาราชการและเงินทอนรับคืน รวมทั้งดำเนินการเปิดตู้บริจาคบุญรักษา และตู้บริจาคบริเวณลานพระบรมราชานุเสาวรีย์พระราชบิดา
3. นำเงินรายได้ฝากเข้าบัญชีคณะฯ พร้อมจัดทำเอกสารการนำฝากเงินขายนอกเวลาราชการ และเงินฝากระหว่างวัน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นเกษตรและช่างฯ
2. รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น (ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น: กรุณาแนบ สด.8 และ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. หากมีประสบการณ์ด้าน การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีทักษะความรู้ด้าน Ms.office / ด้านบัญชี
6. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 31  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 6  กุมภาพันธ์  2562   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 31 มกราคม 2562  22  กุมภาพันธ์  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print