รายละเอียดประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 21  ธันวาคม  พ.ศ.  2561
รหัสตำแหน่ง D62/10 ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ (Job พนักงานเวชสถิติ)
ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500.00 บาท  และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 785.00  บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 21  ธันวาคม  2561 ถึงวันที่ 21  มกราคม  2562
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1. ตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์รายชื่อผู้ป่วยในที่จำหน่ายของภาควิชาฯ
2. เก็บและบันทึกรับแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในของภาควิชาฯ ที่แพทย์ประจำบ้านสรุปจากหอผู้ป่วย
3. จัดเรียงและเย็บเอกสารแฟ้มเวชระเบียนผู้ป่วยในตามมาตรฐาน และค้นให้ยืมรายงานกับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน อาจารย์แพทย์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา ยกเว้นสาขาทางการเกษตร ศิลปะ ช่างอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร์ที่ไม่ใช่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
2. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น : กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
3. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
4. เป็นผู้ไม่บกพร่องในศีลธรรม จริยธรรมอันดี และไม่ต้องโทษคดีอาญา และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 28  มกราคม  2562  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบปฏิบัติและสัมภาษณ์ 1  กุมภาพันธ์  2562     22  กุมภาพันธ์  2562  
สมัครตำแหน่งนี้  (เฉพาะตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว คุณวุฒิ ม.3-ม.6 และ ปวช.-ปวส.)
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print