รายละเอียดประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงวันที่ 1  สิงหาคม  พ.ศ.  2560
รหัสตำแหน่ง A60/4 ชื่อตำแหน่ง อาจารย์
ปฏิบัติงานที่ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 31,500.00 บาท
กำหนดวันรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 9  สิงหาคม  2560 ถึงวันที่ 1  กันยายน  2560
ลักษณะของตำแหน่งงาน

1.ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา
2.ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ
3.ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1.ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือสูงกว่าทางด้านการศึกษา
2.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3.หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
4.ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
5.อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
6.กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)
    6.1ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
    6.2ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?" 
7.เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 
    7.1IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน 
    7.2TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน
    7.3TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน
    7.4TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
    7.5MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน 

วิธีที่ใช้ในการคัดเลือก  
1.   สอบสัมภาษณ์ พิจารณาจากเอกสารที่แนบ
  หมายเหตุ  หากเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องยินยอมชำระค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบประวัติการกระทำผิดตามกฎหมายอาญา เป็นจำนวนเงิน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ณ ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น2และต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพบุคลากรใหม่จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกำหนดเท่านั้น หากท่านไม่ผ่านกระบวนการตรวจสุขภาพดังกล่าว จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้ารับการบรรจุ
วันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 8  กันยายน  2560  เวลา 09.00 น. ณ บอร์ดห้องงานวางแผนและสรรหาบุคลากร
หน้าตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 หรือดูที่ http://www.si.mahidol.ac.th/jobs
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
วิธีการคัดเลือก วัน เวลาสอบ สถานที่สอบ วันที่ประกาศผล
สอบสัมภาษณ์   วัน เวลา และสถานที่สอบจะแจ้งให้ทราบในวันที่ 8 กันยายน 2560   
สมัครตำแหน่งนี้
ค้นหาตำแหน่งอื่นๆ ตามประกาศ
Print