กรุณารอสักครู่...
ระบบกำลังทำการประมวลผลข้อมูล

กรุณากรอกช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่อง
    ตำแหน่งงานที่ต้องการ
ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)
ปฏิบัติงานที่ งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
เงินเดือนที่ต้องการ
ทราบข่าวการสมัครงานจาก *
(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
โปรดระบุ
    ประวัติส่วนบุคคล
คำนำหน้าชื่อ *
ยศ (ถ้ามี)
ชื่อ *
นามสกุล *
เพศ *
วัน/เดือน/ปี เกิด * เดือน พ.ศ.
อายุ * ปี      เดือน      วัน
จังหวัดที่เกิด *
ส่วนสูง * เซนติเมตร
น้ำหนัก * กิโลกรัม
กรุ๊ปเลือด
เชื้อชาติ *
ระบุ
สัญชาติ *
ระบุ
ศาสนา *
ระบุ
สถานภาพการสมรส *
(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
จำนวนบุตรของผู้สมัครงาน คน
สถานภาพการเกณฑ์ทหาร *
หมายเลขบัตรประชาชน * ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
E-Mail Address *
1.
2.
    ครอบครัว
ข้อมูลบิดา *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
อายุ ปี
ข้อมูลมารดา *
ชื่อ-นามสกุล *
อาชีพ *
อายุ ปี
ท่าน (ผู้สมัครงาน) เป็นบุตรคนที่ *
(ไม่มีใส่ 0)
จากพี่น้องจำนวน * คน
  เป็นชาย * คน
  เป็นหญิง * คน
    ข้อมูลอื่น ๆ
ท่านเคยมาสมัครงานกับคณะฯ หรือไม่ *
จำนวน ครั้ง
ท่านมีคดีถูกฟ้องร้องต่อศาล
และ/หรือ อยู่ในระหว่าง
พิจารณาคดีหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยถูกศาลพิพากษาถึงที่สุด
ให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุด
ให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษจากความประมาท
หรือลหุโทษ หรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านเคยถูกไล่ออกจากที่ทำงานใด
หรือถูกเลิกจ้างโดยมีความผิดมาก่อนหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านมีโรคประจำตัวหรือมีความทุพพลภาพ
ของร่างกายหรือไม่ *
โปรดระบุ
ท่านยินยอมหรือไม่ หากคณะฯ เห็นควรโอนย้าย
ท่านไปทำงานยังหน่วยงานอื่นภายในคณะฯ *
ท่านสูบบุหรี่อยู่ในระดับใด *


(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
มวน
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดใด
ที่คุณโปรดปราน

(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)
ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ในโอกาสใด

(เลือกได้ 1 ข้อเท่านั้น)
    ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
เลขที่บ้าน *
หมู่ที่
ซอย/ตรอก
ถนน
ตำบล/แขวง *
อำเภอ/เขต *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
บ้านที่อาศัยอยู่เป็น *
อาศัยอยู่กับ
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
1.
2.
3.
บุคคลที่สามารถติดต่อได้
ในกรณีเร่งด่วน *
ชื่อ-นามสกุล *
ความสัมพันธ์ *
โทรศัพท์ * ไม่ต้องใส่เครื่องหมายขีด (-)
    ประวัติการศึกษา
1. ระดับการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งนี้ *
  สถาบันการศึกษาที่ใช้สมัครงานตำแหน่งนี้ *
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ *
  สาขา *
  ปี พ.ศ. ที่จบ *
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย *
2. ระดับการศึกษา
  สถาบันการศึกษา
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
  สาขา
  ปี พ.ศ. ที่จบ
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย
3. ระดับการศึกษา
  สถาบันการศึกษา
  ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ
  สาขา
  ปี พ.ศ. ที่จบ
  ระดับผลการเรียน/เกรดเฉลี่ย
    ประสบการณ์การทำงาน/ฝึกงาน
1. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 1
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
2. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 2
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
3. ชื่อสถานประกอบการ ลบข้อมูลสถานประกอบการ 3
  ประเภทประสบการณ์ *           
  วันที่เริ่มทำงาน/ฝึกงาน *
  เดือน พ.ศ.
  วันที่สิ้นสุดการทำงาน/ฝึกงาน *
เดือน พ.ศ.
  จำนวนอายุการทำงาน/ฝึกงาน ปี เดือน วัน
  เงินเดือนล่าสุด * บาท
  ชื่อตำแหน่ง/ลักษณะงานที่ทำ *
  เหตุผลที่ลาออก *
    ความสามารถพิเศษ
พิมพ์ดีด ไทย คำ/นาที
พิมพ์ดีด อังกฤษ คำ/นาที
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 

การใช้ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ *
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
อื่นๆ (โปรดระบุ)
ฟัง
พูด
อ่าน
เขียน
ความสามารถในการขับรถยนต์
หมายเลขใบขับขี่
  วันหมดอายุ พ.ศ.
ความสามารถในการขับรถจักรยานยนต์
หมายเลขใบขับขี่
  วันหมดอายุ พ.ศ.
กิจกรรมที่ทำเป็นประจำเมื่อมีเวลา
เครื่องดนตรีที่สามารถเล่นได้
งานที่ไม่ประสงค์จะทำ
    เอกสารประกอบ * กรณีที่ 1. ระดับการศึกษาที่ใช้สมัครงาน : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ขึ้นไป
รูปถ่าย *
(ไม่เกิน 300 KB)

(.jpg)
Transcript *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
สำเนาทะเบียนบ้าน *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) *
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
เอกสารอื่นๆ
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
เอกสารอื่นๆ
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
เอกสารอื่นๆ
(ไม่เกิน 700 KB)

(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นรวมทั้งไฟล์เอกสารแนบทุกฉบับที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ และยินดีให้ตรวจสอบ หากภายหลังคณะฯ พบว่า มีข้อมูลใดเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะฯ เลิกจ้าง และไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น และรวมทั้ง จะถูกดำเนินการในเรื่องความผิดทางวินัยด้วย
Human Resource Department, Faculty of Medicine Siriraj Hospital. Mahidol University.
HR Administrator Contact. Tel : 0-2419-7705. Email : sihr@mahidol.ac.th