1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  B62/1  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ  ปฏิบัติงานที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ
[24/10/2561 - 23/11/2561]
  B62/2  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปฏิบัติงานที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
[5/11/2561 - 16/11/2561]
  C62/10  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
[26/10/2561 - 26/11/2561]
  C62/11  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
[26/10/2561 - 26/11/2561]
  C62/12  เจ้าหน้าที่วิจัย สังกัดฝ่ายวิจัย  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
[26/10/2561 - 26/11/2561]
  C62/14  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
[5/11/2561 - 30/11/2561]
  C62/15  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
[5/11/2561 - 30/11/2561]
  C62/18  วิศวกรโยธา  ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[9/11/2561 - 10/12/2561]
  C62/19  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปฏิบัติงานที่ศูนย์รับสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
[12/11/2561 - 30/11/2561]
  C62/8  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
[24/10/2561 - 23/11/2561]
  C62/9  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานที่งานบริการสารสนเทศและฝึกอบรม ฝ่ายสารสนเทศ
[22/10/2561 - 22/11/2561]
ประกาศรับสมัครงาน
  D61/57  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[15/10/2561 - 15/11/2561]
  D61/58  ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
[15/10/2561 - 15/11/2561]
  D62/1  ช่างอิเลคทรอนิกส์  ปฏิบัติงานที่งานแพทยศาสตร์ศึกษา ฝ่ายการศึกษา
[16/10/2561 - 15/11/2561]
  D62/2  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[5/11/2561 - 19/11/2561]
  D62/3  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[7/11/2561 - 7/12/2561]
  D62/4  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ศูนย์รังสีวิทยาหลอดเลือดและรังสีร่วมรักษา
[9/11/2561 - 23/11/2561]
  E62/1  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่งานสิทธิประกันสุขภาพ
[12/11/2561 - 26/11/2561]
  F62/1  พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติงานที่หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[5/11/2561 - 5/12/2561]
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เเละกิจการพิเศษ สังกัด งานประชาสัมพันธ์เเละกิจการพิเศษ สำนักงานคณบดี [24/9/2561]
  ***  ขอแจ้งเลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานธุรการ D61/46 จากเดิม 12 ต.ค.61 เป็น 2 พ.ย.61  [29/10/2561 8:29:09]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)