1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  B62/3  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
[7/1/2562 - 6/2/2562]
  C62/22  นักตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติงานที่หน่วยตรวจสอบภายใน
[21/12/2561 - 21/1/2562]
  C62/28  นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์
[17/12/2561 - 16/1/2562]
  C62/29  นักวิทยาศาสตร์การกีฬา  ปฏิบัติงานที่งานสร้างเสริมสุขภาพ
[17/12/2561 - 17/1/2562]
  c62/31M  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่สาขาโทรทัศน์ทางการแพทย์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
[19/12/2561 - 18/1/2562]
  C62/33M  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
[19/12/2561 - 18/1/2562]
  C62/34  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติงานที่สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
[24/12/2561 - 25/1/2562]
  C62/35  พยาบาล (วิสัญญีพยาบาล)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
[1/1/2562 - 31/1/2562]
  C62/36  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
[28/12/2561 - 28/1/2562]
  C62/37  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[14/1/2562 - 13/2/2562]
  C62/5  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
[17/12/2561 - 17/1/2562]
  C62/7  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
[21/12/2561 - 21/1/2562]
  SP4  ผู้ช่วยวิจัย  ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
[10/1/2562 - 28/2/2562]
  SP5  นักวิจัย  ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
[10/1/2562 - 28/2/2562]
ประกาศรับสมัครงาน
  D62/10  พนักงานธุรการ (Job พนักงานเวชสถิติ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
[21/12/2561 - 21/1/2562]
  D62/11  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[24/12/2561 - 24/1/2562]
  D62/12  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[24/12/2561 - 24/1/2562]
  D62/13  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
[7/1/2562 - 21/1/2562]
  D62/14  ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[7/1/2562 - 7/2/2562]
  D62/15  ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Job พนักงานคอมพิวเตอร์)  ปฏิบัติงานที่งานเทคนิคและปฏิบัติการ ฝ่ายสารสนเทศ
[8/1/2562 - 8/2/2562]
  D62/16  พนักงานธุรการ  ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[16/1/2562 - 15/2/2562]
  D62/8  ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวักกะวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
[1/1/2562 - 31/1/2562]
  D62/9  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานการเงิน ฝ่ายการคลัง
[17/12/2561 - 31/1/2562]
  E62/2  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
[17/12/2561 - 17/1/2562]
  E62/3  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่งานสิทธิประกันสุขภาพ
[2/1/2562 - 1/2/2562]
  F62/3  พี่เลี้ยงเด็ก  ปฏิบัติงานที่โครงการศูนย์รับเลี้ยงเด็กและพัฒนาเด็กศิริราช
[20/12/2561 - 21/1/2562]
  F62/4  ผู้ช่วยช่างทั่วไป (Job ลูกมือช่าง)  ปฏิบัติงานที่งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[21/12/2561 - 21/1/2562]
  F62/5  พนักงานขับรถยนต์  ปฏิบัติงานที่หน่วยยานพาหนะ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/12/2561 - 24/1/2562]
  F62/6  พนักงานสถานที่  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
[14/1/2562 - 14/2/2562]
  SP1  นักวิจัย  ปฏิบัติงานที่หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
[24/12/2561 - 25/3/2562]
  SP2  ผู้ช่วยวิจัย  ปฏิบัติงานที่หน่วยอณูเวชศาสตร์ งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
[24/12/2561 - 25/3/2562]
  SP3  ผู้ช่วยวิจัย  ปฏิบัติงานที่หน่วยวิจัยไข้เลือดออก (สถานส่งเสริมการวิจัย)
[8/1/2562 - 29/3/2562]
    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำเเหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์เเละกิจการพิเศษ สังกัด งานประชาสัมพันธ์เเละกิจการพิเศษ สำนักงานคณบดี [24/9/2561]
  ***    [26/11/2561 9:49:37]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)