1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  C61/87  นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา โรงพยาบาลศิริราช
[9/7/2561 - 4/9/2561]
  C61/88  นักบริหารความเสี่ยง  ปฏิบัติงานที่งานบริหารจัดการความเสี่ยง
[16/7/2561 - 16/8/2561]
  C61/92  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่งานวิชาการ
[19/7/2561 - 20/8/2561]
  C61/93  นักวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[25/7/2561 - 24/8/2561]
ประกาศรับสมัครงาน
  D61/42  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ปฏิบัติงานที่ พิพิธภัณฑ์กายวิทยาทานมหิดล ศาลายา
[20/7/2561 - 17/8/2561]
  D61/43  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
[16/8/2561 - 30/8/2561]
  D61/44  ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[1/8/2561 - 3/9/2561]
  D61/45  พนักงานธุรการ (Job พนักงานการเงินและบัญชี)  ปฏิบัติงานที่งานเงินรายได้ ฝ่ายการคลัง
[13/8/2561 - 27/8/2561]
  E61/16  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่พัสดุ)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ
[31/7/2561 - 17/8/2561]
  F61/23  พนักงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
[16/7/2561 - 16/8/2561]
  F61/24  พนักงานผ่าและรักษาศพ  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
[20/7/2561 - 20/8/2561]
  ***  ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.นักวิทยาศาสตร์ สังกัดภ.วักกะวิทยา จากเดิม3ส.ค.61 เป็น24ส.ค.61 // ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตน.พนักงานธุรการ สังกัดงานการเงิน ฝ่ายการคลัง จากเดิม10ส.ค.61 เป็น17ส.ค.61  [16/8/2561 7:50:58]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)