1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  B61/3  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปฏิบัติงานที่หน่วยวิจัยไข้เลือดออก สังกัดฝ่ายวิจัย
[20/2/2561 - 19/3/2561]
  B61/4  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่งานธุรการและสนับสนุน ฝ่ายวิศกรรมบริการและอาคารสถานที่
[19/2/2561 - 19/3/2561]
  B61/5  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ปฏิบัติงานที่งานบริหารยุทธศาสตร์ ฝ่ายนโยบายและแผน
[23/2/2561 - 22/3/2561]
  C61/40  นักสุขศึกษา  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
[31/1/2561 - 1/3/2561]
  C61/41  นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
[29/1/2561 - 28/2/2561]
  C61/42  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่หน่วยสอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพ สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช
[30/1/2561 - 1/3/2561]
  C61/43  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยา
[5/2/2561 - 4/3/2561]
  C61/44  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
[8/2/2561 - 7/3/2561]
  C61/45  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
[15/2/2561 - 14/3/2561]
  C61/49  นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงานที่งานบัญชี ฝ่ายการคลัง
[21/2/2561 - 20/3/2561]
  C61/50  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
[22/2/2561 - 21/3/2561]
ประกาศรับสมัครงาน
  D61/17  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์
[29/1/2561 - 28/2/2561]
  D61/18  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
[29/1/2561 - 28/2/2561]
  D61/19  พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์  ปฏิบัติงานที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
[30/1/2561 - 1/3/2561]
  D61/20  ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
[1/2/2561 - 1/3/2561]
  D61/21  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่สำนักงานผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช
[12/2/2561 - 12/3/2561]
  D61/22  ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร
[7/2/2561 - 6/3/2561]
  D61/24  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์
[22/2/2561 - 21/3/2561]
  E61/10  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
[31/1/2561 - 1/3/2561]
  F61/6  พนักงานรักษาความปลอดภัย  ปฏิบัติงานที่งานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[29/1/2561 - 28/2/2561]
  ***  เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก C61/23 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิสัญญีวิทยา จาก 15/2/2561 เป็น 2/3/2561 // เลื่อนประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก C61/24 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา จาก 22/2/2561 เป็น 9/3/2561  [13/2/2561 14:23:59]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)