1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  A61/1  อาจารย์  ปฏิบัติงานที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
[27/10/2560 - 24/11/2560]
  B61/1  นักวิทยาศาสตร์ ป.โท  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเภสัชวิทยา
[25/10/2560 - 24/11/2560]
  B61/2  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาชีวเคมี
[17/11/2560 - 12/12/2560]
  C61/11  เจ้าหน้าที่วิจัย  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา สังกัด ฝ่ายวิจัย
[21/11/2560 - 12/12/2560]
  C61/6  นักวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
[25/10/2560 - 24/11/2560]
  C61/7  นักวิชาการสถิติ  ปฏิบัติงานที่หน่วยมะเร็งวิทยานรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
[27/10/2560 - 24/11/2560]
  C61/8  นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ  ปฏิบัติงานที่งานบริหารทรัพยากรสุขภาพ สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
[25/10/2560 - 24/11/2560]
ประกาศรับสมัครงาน
  D61/1  ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่งานระบบแก๊สทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  D61/2  ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่งานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  D61/3  พนักงานวิทยาศาสตร์(Job พนักงานวิทยาศาสตร์)  ปฏิบัติงานที่งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  D61/4  ช่างอิเลคทรอนิคส์ (Job นายช่างอิเล็กทรอนิกส์)  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  D61/5  ช่างเทคนิค (Job นายช่างเทคนิค)  ปฏิบัติงานที่หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  D61/6  ผู้ช่วยเภสัชกร (Job พนักงานประจำห้องเภสัชกร)  ปฏิบัติงานที่สังกัด ฝ่ายเภสัชกรรม ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
[25/10/2560 - 27/11/2560]
  E61/1  ช่างไฟฟ้า(Job ช่างไฟฟ้า)  ปฏิบัติงานที่งานซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/10/2560 - 15/12/2560]
  E61/2  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)/ พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ)  ปฏิบัติงานที่งานสื่อสาร ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[25/10/2560 - 27/11/2560]
  E61/3  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่งานสิทธิประกันสุขภาพ
[17/11/2560 - 12/12/2560]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณบดี [28/8/2560]
ขอแก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัย สังกัด ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณบดี [29/8/2560]
  ***    [2/11/2560 14:39:55]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)