1. รูปถ่ายหน้าตรงแต่งกายสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน เป็น (.jpg) ขนาดไม่เกิน 300 KB
2. หลักฐานใบทะเบียนบ้าน และบัตรประชาชน เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
3. หลักฐานใบปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรอง ซึ่งได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว
เป็น
(.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
4. หลักฐานใบระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือ Transcript เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น(กรณีเพศชาย สด.8/สด.43) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
6. หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) เป็น (.doc, .pdf, .zip, .rar, .jpg) ขนาดไม่เกิน 700 KB
ไฟล์ใบสมัครงานที่จะรับพิจารณาต้องมีลักษณะดังนี้
1. ไฟล์แนบเพื่อประกอบการสมัครงานถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียด ที่ระบุไว้ด้านบน
2. อายุใบสมัครไม่เกิน 6 เดือน นับตั้งแต่วันบันทึกข้อมูล
3. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยมหิดลรับรอง
 
ประกาศรับสมัครงาน
  B61/10  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
[3/5/2561 - 3/6/2561]
  B61/9  ผู้ช่วยวิจัย  ปฏิบัติงานที่หน่วยระบาดวิทยา งานกลุ่มวิจัยและเครือข่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
[26/4/2561 - 28/5/2561]
  C61/62  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาพยาธิวิทยา
[24/4/2561 - 30/6/2561]
  C61/63  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา  ปฏิบัติงานที่งานประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ
[24/4/2561 - 24/5/2561]
  C61/64  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
[26/4/2561 - 28/5/2561]
  C61/68  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่งานกิจกรรมเพื่อสังคม
[1/5/2561 - 1/6/2561]
  C61/71  นักวิทยาศาสตร์  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
[7/5/2561 - 7/6/2561]
  C61/72  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
[8/5/2561 - 8/6/2561]
ประกาศรับสมัครงาน
  D61/32  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
[24/4/2561 - 24/5/2561]
  D61/34  พนักงานธุรการ (Job พนักงานธุรการ)  ปฏิบัติงานที่หน่วยพิมพ์โรงพยาบาลศิริราช
[3/5/2561 - 3/6/2561]
  E61/14  พนักงานธุรการ (Job เจ้าหน้าที่ธุรการ)  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
[26/4/2561 - 28/5/2561]
  F61/12  พนักงานประกอบอาหาร  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
[24/4/2561 - 24/5/2561]
  F61/13  ผู้ช่วยช่างทั่วไป (Job ลูกมือช่าง)  ปฏิบัติงานที่งานบำบัดน้ำเสีย ฝ่ายวิศวกรรมบริการและอาคารสถานที่
[24/4/2561 - 24/5/2561]
  F61/14  พนักงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายโภชนาการ
[26/4/2561 - 28/5/2561]
  F61/15  พนักงานประจำห้องทดลอง  ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา
[7/5/2561 - 7/6/2561]
  F61/16  พนักงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์
[15/5/2561 - 15/6/2561]
  F61/17  พนักงานทั่วไป  ปฏิบัติงานที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
[15/5/2561 - 15/6/2561]
  ***  ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ B61/7 ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ จาก 15/5/2561 เป็น 17/5/2561  [15/5/2561 15:29:54]  ***        
 
งานวางแผนและสรรหาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา โทรศัพท์ 0-2419-8864, 0-2419-8741
HR One Stop Service โทรศัพท์. 0-2419-7705 หรือติดต่อผู้ดูแลระบบ (ติดต่อเรา)