วันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมอาทิตยาทรกิตติคุณตึกสยามินทร์ชั้น 7
โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักการและเหตุผล

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินในชั่วโมงแรกๆถือเป็นหัวใจสำคัญ
ที่จะทำให้ผลลัพธ์ในการดูแลผู้ป่วยดีขึ้นการประชุม First Hour in Emergency Room 2013: The Resuscitation
จึงจัดขึ้นเพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและแพทย์ทั่วไป
มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น

รายละเอียด Workshop
Difficult airway management    
เรียนรู้การแก้ไขเมื่อประสบปัญหาการช่วยหายใจในผู้ป่วยฉุกเฉินโดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Decision making in Emergency Medicine    
เพิ่มพูนความรู้ฝึกการตัดสินใจและทักษะในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
และการทำหัตถการฉุกเฉินที่สำคัญภายใต้สถานการณ์จำลอง (simulation)

   

 

ตารางการประชุม

พุธ 28 สิงหาคม 2556

8:40 – 9:00   Past, present and future of resuscitation  รศ.นพ.ไชยรัตน์เพิ่มพิกุล

9:00 –9:20  Rapid Response Team (RRT) อ.พญ.ทิพาชาคร

9:20 – 10:00 What you must know in CPR? อ.นพ.เข็มชาติหวังทวีทรัพย์ อ.พญ.ทิพาชาคร

10:00 - 10:30 Break

10:30 -12:00 Approach to shock patient: Case base                 

Septic shock: อ.พญ.สุวรรณี ผู้มีธรรม อ.พญ.ธันยพร นครชัย

Cardiogenic shock: อ.นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

12:00 - 12:40 Symposium

12:40 - 13:30 Lunch

13:30 -14:50 Difficult shock                   

Dengue shock syndrome: อ.นพ.วรพันธ์ เกรียงสุนทรกิจ

Shock in acute poisoning: อ.พญ.ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์

               Difficult shock: รศ.นพ.ไชยรัตน์เพิ่มพิกุล

14:50 - 15:20 Break

15:20 -16:20 Monitoring during resuscitation in ER: Routine & advanced 
ผศ.พญ.มิ่งขวัญ วงศ์ยิ่งสิน อ.พญ.ณัฐกานต์ประพฤติกิจ

 

 

ตารางการประชุม

พฤหัสบดี 29 สิงหาคม 2556

8:30 – 10:30  Approach to respiratory failure                 

Difficult airway management:รศ.พญ.จีระสุข จงกลวัฒนา ผศ.พญ.อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ

       Ventilator support in ER: อ.พญ.ณัฐกานต์ ประพฤติกิจ

10:00 - 10:30  Break

10:30 - 11:50 Fluid resuscitation: What and how? อ.พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ์ อ.พญ.อุษาพรรณ สุรเบญจวงศ์

11:50 - 12:30  Symposium

12:30 - 13:30  Lunch

13:30 -14:10 Life threatening GI bleeding รศ.นพ.สมชาย ลีลากุศลวงศ์ อ.นพ.จิรวัฒน์สว่างศรี

14:10 - 14:50 Update in Advance Trauma Life Support?  ผศ.นพ.กฤษณ์ แก้วโรจน์

14.50 - 15.20 Break

15:20 -16:40 Panel discussion: Decision making in multiple trauma  
อ.นพ.บรรเจิดประดิษญ์สุขถาวร
อ.นพ.ดิเรก ตันติเกตุ

 

 

ตารางการประชุม

ศุกร์ 30 สิงหาคม 2556

8:30 – 9:40  Visual diagnosis อ.พญ.อภิชญา มั่นสมบูรณ์

9:40 – 10:10  Break

10:10 - 11:10 Ultrasound in emergency room ผศ.พญ.วลัยลักษณ์ ชัยสูตร อ.นพ.สุรัตน์ ทองอยู่

11:10 - 11:50 Neonatal resuscitation ผศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ

11.50 - 12.30  Symposium

12:30 - 13:30  Lunch

13:30 - 16:30 Workshop                  

- Difficult airway management                 

- Decision making in Emergency Medicine                    

 

รายละเอียดการประชุม

  • รับสมัครแพทย์ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนไม่เกิน 300 คน
  • ค่าลงทะเบียนประชุม 2,500 บาท
  • ค่าลงทะเบียน workshop 200 บาท

Download ใบสมัคร

กลับไปหน้าหลัก