หลักสูตรสาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)
Graduate Programs in Medical Microbiology (International)

 

หลักสูตรที่เปิดสอน / Degrees offered

หลักสูตร / Degrees
จำนวนรับ / Number accepted
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ) 
(วท.ม. จุลชีววิทยา) 
Master of Science Programme in Midical Microbiology 
(M.Sc. Microbiology) (international)
10-15     
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ 
(ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์) (International)
Doctor of Philosophy Programme in Medical Microbiology (Ph.D. Medical Microbiology)(International)
10-15     


หน่วยกิต Credits required

หลักสูตร / Program

รายวิชา / Courses
( หน่วยกิต / credits)

วิทยานิพนธ์ / Thesis
( หน่วยกิต / credits)

 วท.ม. จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)
/ M.Sc. Medical Microbiology (International)
30
12
 ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)
/ Ph.D. Medical Microbiology(International)
     - จาก ป.ตรี / from Bachelor's degree
34
48
     - จาก ป.โท / from Master's degree
14
36


รายวิชา Coursesคุณสมบัติผู้สมัคร Applicants

วท.ม. จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)/ M.Sc.Medical Microbiology
ปร.ด. จุลชีววิทยาการแพทย์ (นานาชาติ)/ Ph.D. Medical Microbiology (International)
1.
สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชีววิทยา ชีวเคมี เทคนิคการแพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาจุลชีววิทยา เภสัชศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทย์ศาสตร์ ถ้าเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา
2.
ได้แต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 สำหรับสมัครศึกษาระดับปริญญาโท และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับสมัครศึกษาระดับปริญญาเอก
3.
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาโทและมีความประสงค์จะเปลี่ยนสภาพเป็นนักศึกษาปริญญาเอก ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่น้อยกว่า 3.50 ในภาคการศึกษาที่ผ่านมาและอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ


กำหนดการรับสมัคร Admission schedule


ตามกำหนดการรับสมัครนักศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (ตุลาคม – พฤศจิกายน)ความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ Collaborations

ต่างประเทศ / International

 
มหาวิทยาลัย Harvard University , ประเทศสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัย University of London , ประเทศสหราชอาณาจักร
มหาวิทยาลัย Osaka University , ประเทศญี่ปุ่น

ภายในประเทศ / National

 

มหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร 

ภายในมหาวิทยาลัย / Intramural

 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ศูนย์อณูชีววิทยา และคณะอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา Publications from students' theses

1.
Sreepian A, Horthongkham N , Srisurapanon S, Tunsupasawasdikul S, Kaoriangudom S, Khusmith S, Sutthent R. Conserved neutralizing epitopes of HIV-1 CRF01_AE against primary isolates in long-term nonprogressors. AIDS Res Hum Retroviruses 2004; 20:31-42.
2.
Foongladda S, Sakulmaiwatana P , Petlum P, Vanprapar N. Candida species, genotypes and antifungal susceptibility of Candida isolates from blood samples of patients at the largest tertiary care hospital in Thailand during 1999-2002. J Med Assoc Thai 2004; 87:92-9.
3.
Siritantikorn S, Maranetra KN, Wongsurakiat P, Praditsuwan R, Puthavathana P, Ngamrulert S , Suthamsamai T. Prevalence and incidence of Chlamydia pneumoniae antibodies among the healthy elderly and patients with chronic obstructive pulmonary diseases. J Med Assoc Thai 2004; 87:377-81.
4.
Suptawiwat O , Sutthent R, Lee TH, Auewarakul P. Intragenic HIV-1 env sequences that enhance gag expression. Virology 2003; 25;309:1-9.
5.
Phuphuakrat A , Auewarakul P. Heterogeneity of HIV-1 Rev response element. AIDS Res Hum Retroviruses 2003; 19:569-74.
6.
Sutthent R, Gaudart N , Chokpaibulkit K, Tanliang N, Kanoksinsombath C, Chaisilwatana P. p24 Antigen Detection Assay Modified with a Booster Step for Diagnosis and Monitoring of Human Immunodeficiency Virus Type 1 Infection. J Clin Microbiol 2003; 41:1016-22.
7.
Kantakamalakul W, Jaroenpool J , Pattanapanyasat K. A novel enhanced green fluorescent protein (EGFP)-K562 flow cytometric method for measuring natural killer (NK) cell cytotoxic activity. J Immunol Methods 2003; 1 89-97.
8.
Chuenchitra T , Wasi C, Louisirirojchanakul S, Nitayaphan S, Sutthent R, Cox JH, De Souza MS, Brown AE, Birx DL, Polonis VR. Longitudinal Study of Humoral Immune Responses in HIV Type 1 Subtype CRF01_AE (E)-Infected Thai Patients with Different Rates of Disease Progression. AIDS Res Hum Retroviruses 2003; 19:293-305.
9.
Assawawitoontip S , Puthavathana P, Pattanapanyasat K, Sukpanichnant S, Thammataksin S, Honda M, Warachit P. Lymphocyte and NK cell subpopulations in HIV seronegative Thais. Asian Pac J Allergy Immunol 2003; 21:95-103.
10.
Prariyachatigul C, Chaiprasert A. Geenkajor K , Kappe R, Chuchottaworn C, Termsetjaroen S, Srimuang S. Development and evaluation of a one-tube seminested PCR assay for the detection and identification of Penicillium marneffei. Mycoses 2003; 46:447-54.


ติดต่อสอบถาม Contact information

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Program Director
เลขานุการหลักสูตร
Program Secretary
ศ.ดร.พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์
อ.ดร.นพ.ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล
RUENGPUNG SUTTHENT

IYARIT THAIPISUTIKUL

Telephone:
0-2419-8053
Telephone:
0-2419-8053

Fax:

0-2411-3106
Fax:
0-2411-3106
E-mail
sirst@mahidol.ac.th
E-mail
sitp@mahidol.ac.th