- หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
  - หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายอุปกรณ์
  - หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
  - หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  (รหัสคณะ ๐๑)

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (รหัสหลักสูตร ๐๑)

๑.

คุณสมบัติทั่วไป
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๒.

คุณสมบัติทางการศึกษา 
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีเพิ่มเติม ดังนี้

มีคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

๓.

คุณสมบัติเฉพาะ
 

เหมือนเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  และมีเพิ่มเติมดังนี้

ผู้สมัครโควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ โควตาโครงการพิเศษ ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้

๓.๑ มีสัญชาติไทยและคุณสมบัติครบถ้วน ที่สามารถทำสัญญากับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับราชการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

๓.๒ ไม่มีปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิต ตามคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสาขาวิชาชีพ (ดูรายละเอียด)

๓.๓ โควตาพื้นที่ (โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน) ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่าย เตรียมความพร้อมที่จัดโดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี และทำกิจกรรมการเข้าค่ายดังรายละเอียดแนบท้าย (ภาคผนวก ฌ) อาจมีคุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้แล้ว ขอให้ติดต่อสอบถามจากสำนักงานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และสุพรรณบุรี

๔.

 จำนวนรับในระบบโควตา
 

๔.๑ โควตาวิทยาเขต

(๑) กลุ่มกาญจนบุรี จำนวน ๔ คน

(๒) กลุ่มนครสวรรค์ จำนวน ๒ คน

(๓) กลุ่มอำนาจเจริญ จำนวน ๑ คน

๔.๒ โควตาพื้นที่

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จำนวน ๑๐ คน (มีทุนการศึกษา ๖ ปี)

รับสมัครเฉพาะผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำเภอเมืองใน ๒ จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ๕ คน สุพรรณบุรี ๕ คน และจะต้องสมัครเข้าค่ายเตรียมความพร้อมตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์แพทย์ฯ กำหนด (ให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่สาธารณสุขจังหวัด)

๔.๓ โควตาโครงการพิเศษ

๔.๓.๑ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น จำนวน ๗ คน

(๑) ด้านวิชาการ จำนวน ๕ คน

(๒) ด้านกีฬา จำนวน ๑ คน

(๓) ด้านศิลปะ จำนวน ๑ คน

๔.๓.๒ โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของกระทรวงมหาดไทย โดยรับนักศึกษาที่นับถือศาสนาอิสลามจาก ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๑ คน (ดูภาคผนวก ง)

๔.๔ มีการรับผู้เข้าศึกษาเพิ่มอีกจำนวน ๑๗ คน

 

โดยมีวิธีการคัดเลือกคือ ภายหลังจากคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายของ โควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ - โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) โควตาพิเศษ – โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น โครงการรับนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ครบตามจำนวนแล้วจะนำคะแนนรวมวิชาสามัญของผู้ที่เหลือจากการคัดเลือก และมีคุณสมบัติครบของแต่ละโควตามาประมวลรวมทุกโควตา และจัดเรียงตามลำดับคะแนนใหม่ ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด ๑๗ คนแรกจะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกายพร้อมกับผู้ได้รับสิทธิ์โควตาอื่น ๆ

ทุกโควตาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้สมัครและเข้าสอบวิชาเฉพาะที่ดำเนินการโดย กสพท.

หมายเหตุ นอกจากการรับตามระบบโควตาข้างต้น คณะฯ ยังรับนักศึกษาตามระบบอื่นดังนี้

ระบบการคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จำนวน ๒๕๐ คน

๕.

การสอบ

 

๕.๑ การสอบข้อเขียนวิชาสามัญ ๔ ฉบับ ได้แก่ เคมีและฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ๑ ชีววิทยา ภาษาอังกฤษและภาษาไทย-สังคมศึกษา

การประกาศผลข้อเขียน     วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

คณะฯ จะประกาศรายชื่อเรียงลำดับตามเลขรหัสประจำตัวสอบ โดยใช้เกณฑ์คะแนนวิชาสามัญรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๐ เฉพาะโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ใช้เกณฑ์คะแนนวิชาสามัญรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๕ และคะแนนวิชาสามัญทุกโควตาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ทั้งนี้จำนวนประกาศของแต่ละโควตาไม่เกินสองเท่าของจำนวนที่จะรับให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในข้อ ๕.๓ ซึ่งใช้เวลาคนละประมาณ ๒ วัน

๕.๒ การสอบวิชาเฉพาะ ทุกโควตาต้องสอบวิชาเฉพาะที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีการนำคะแนนมาคิด

๕.๓ การสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒

ค่าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายและสุขภาพจิต จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

๖.

การประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
 

คณะฯ และมหาวิทยาลัยจะคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ตามลำดับคะแนนรวมของวิชาสามัญแก่ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และสุขภาพจิต และประกาศผลประมาณวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓

๗.

การลงทะเบียนเข้าศึกษา  และการทำสัญญา
 

มหาวิทยาลัยจะประกาศรายละเอียดภายหลัง ผู้ไม่มาลงทะเบียนเข้าศึกษาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และคณะฯ จะให้สิทธิ์แก่ผู้ที่ได้คะแนนสำรองคนต่อไป หรืออาจจะพิจารณาปรับเพิ่มจำนวนให้กับระบบการคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

๘.

 การติดต่อและสอบถามข้อมูล
 

งานแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โทรศัพท์ : ๐-๒๔๑๑-๕๐๓๘

โทรสาร : ๐-๒๔๑๑-๕๐๓๘

E-mail : sijtp@mahidol.ac.th

เว็บไซท์ : http://www.si.mahidol.ac.th/

..........................................................................................................top