คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครฯ ระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล

๒. คุณสมบัติทางการศึกษาและคุณสมบัติเฉพาะ

๒.๑ คุณสมบัติทางการศึกษา

ผู้สมัครจะต้องมีผลการศึกษาในโรงเรียน เช่น เกรดเฉลี่ยสะสม หรือเกรดเฉลี่ยของสาระการเรียนรู้ของวิชาต่างๆ ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(๑)

คุณวุฒิการศึกษา กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ยกเว้นโครงการพิเศษ บางโครงการ ที่ระบุว่ารับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว และหรือรับผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพตามที่กำหนด ทั้งนี้โปรดดูรายละเอียดในข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตร

(๒)

รายวิชาที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกหลักสูตรกำหนดให้ผู้สมัครต้องผ่านการศึกษารายวิชาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามเกณฑ์ ดังนี้

(ก)

หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับผู้สมัครในหลักสูตรที่ใช้วิชาวิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานต้องเรียนสาระการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมรวมกัน ดังนี้ คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๒๒ หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

(ข)

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน ให้ศึกษารายวิชาต่างๆ ที่เทียบเท่าเกณฑ์ที่กำหนด ของหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ให้แสดงหลักฐานว่าได้มีการศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนด้วย

หมายเหตุ

 

สำหรับผู้ที่ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรอื่นๆ จะต้องได้รับการเทียบหลักสูตร และได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการว่าได้ศึกษารายวิชาต่างๆ รวมทั้งศึกษาภาคปฏิบัติการเทียบเท่าหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น

ระบบโควตา ไม่รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในหลักสูตรของสถาบันในต่างประเทศ ผู้ที่เรียนในหลักสูตรต่างประเทศให้สมัครในระบบแอดมิชชันกลางของ สอท.

(๓)

คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX)

การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมสำหรับการรับในระบบโควตาจะใช้ ๔ ภาคการศึกษาสำหรับการสมัคร และใช้ครบ ๖ ภาคการศึกษาในการยืนยันสิทธิ์

(ก)

ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ มีสิทธิ์สมัครระบบโควตา ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

 

โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่น (ด้านวิชาการ) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมีวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมชีวการแพทย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

โควตาโครงการพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์

(ข)

ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ มีสิทธิ์สมัครระบบโควตา ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา ODOD คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) และโครงการศรีตรังทอง

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (รับผู้จบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล) คณะพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งโควตาปกติ และโควตา ODOD ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลราชบุรี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช (สมัครผ่านสาธารณสุขจังหวัดหรือศูนย์แพทย์ฯ)

(ค)

ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ มีสิทธิ์สมัครระบบโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท (สาขาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ และเทคโนโลยีชีวภาพ)

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) คณะเทคนิคการแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) คณะเทคนิคการแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) คณะสาธารณสุขศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) คณะกายภาพบำบัด

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กิจกรรมบำบัด) คณะกายภาพบำบัด

 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชีวการแพทย์) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโควตาวิทยาเขต โควตาพื้นที่ และโควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพ

(ง)

ผู้ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ มีสิทธิ์สมัครในระบบโควตา ของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์การเกษตร และธรณีศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) วิทยาลัยศาสนศึกษา

(จ)

ผู้มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ มีสิทธิ์สมัครในระบบโควตาของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ต่อไปนี้

 

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

(ฉ)

ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม ได้แก่ หลักสูตรต่อไปนี้

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) (รับผู้มีประสบการณ์) คณะเทคนิคการแพทย์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (รับผู้มีประสบการณ์) คณะเทคนิคการแพทย์

(๔)

คะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ (GPA)

การคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มสาระการเรียนรู้สำหรับระบบโควตาจะใช้ ๔ ภาคการศึกษา (ม.๔-๕) สำหรับการสมัคร และใช้ครบ ๖ ภาคการศึกษา (ม.๔-๖) ในการยืนยันสิทธิ์ หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่างๆ ยกเว้นหลักสูตรต่อไปนี้

 

หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๒.๗๕ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ วิชาภาษาไทยและวิชาสังคมศึกษาแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ โครงการศรีตรังทอง กำหนดคะแนนเฉลี่ยหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ รวมกันไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) คณะศิลปศาสตร์ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะศิลปศาสตร์ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษา ๔ ศูนย์ กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้กำหนดคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษา แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐