คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครฯ ระบบโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้ได้สิทธิ์ในระบบโควตา

นักเรียนที่มีสิทธิ์สมัครในโควตาของมหาวิทยาลัยมหิดล จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ สอท. กำหนด และคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑.๑

กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ ๖ ของปีการศึกษา ๒๕๕๒ ของโรงเรียนภายในประเทศ (ไม่รับผู้ที่จบการศึกษาก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๒) ยกเว้น หลักสูตรที่รับผู้มีประสบการณ์วิชาชีพ และหลักสูตรที่รับตามโควตาโครงการส่งเสริมความถนัดทางวิชาชีพแพทย์แผนไทยประยุกต์ จะรับนักศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาแล้ว และต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) ทำการสอบคัดเลือกในปีการศึกษา ๒๕๕๓ นี้ เว้นแต่จะได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน

๑.๒

สำหรับโควตาพื้นที่ จะต้องศึกษาในโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่ได้รับโควตา และไม่เป็นผู้ที่เพิ่งย้ายมาจากโรงเรียนในจังหวัดอื่นเข้ามาเรียนระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖) ของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ที่โควตาวิทยาเขต/พื้นที่ ที่กำหนด

๑.๓

เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๑.๔

เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

๑.๕

เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าบำรุง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษาได้จนจบหลักสูตร

๑.๖

เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยมหิดลได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีอยู่แล้ว และ/หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ

๑.๗

เป็นผู้ที่ไม่ถูกให้ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ มาแล้ว เพราะความประพฤติไม่เหมาะสม หรือกระทำความผิดต่างๆ ที่ไม่ใช่ทางด้านวิชาการ

๑.๘

ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๙

มีสัญชาติไทย และผู้ที่มีอายุเกิน ๑๕ ปี ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไทย

๑.๑๐

จะต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามระบบโควตา หรือโครงการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้ทำการคัดเลือกสำหรับปีการศึกษา ๒๕๕๓ แล้ว เว้นแต่จะสละสิทธิ์ที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวเสียก่อน

๑.๑๑

จะต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือร่วมกระทำทุจริตในการสอบในโรงเรียนหรือการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ