ปีการศึกษา  2553
ข้อมูลทั่วไป | ที่อยู่ | การศึกษา-ปฏิบัติงาน | ฝึกอบรมปี 1 | ฝึกอบรมปี 2 | ฝึกอบรมปี 3-5 | อื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
 
ตำแหน่ง  พญ.
ชื่อ  พนิดา
นามสกุล  เชิดชูเกียรติ
วัน/เดือน/ปีเกิด  
อายุ  
สัญชาติ  
เชื้อชาติ  
รูปภาพ  
   
ประเภท  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่  
ปีการศึกษา  2553
หลักสูตรการฝึกอบรม  เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
   
-----------------------------------------------------------------------------------
   
SAP NO  
เลขบัตรประชาชน  
ต้นสังกัด  อิสระ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม