ปีการศึกษา  2553
ข้อมูลทั่วไป | ที่อยู่ | การศึกษา-ปฏิบัติงาน | ฝึกอบรมปี 1 | ฝึกอบรมปี 2 | ฝึกอบรมปี 3-5 | อื่นๆ
ข้อมูลทั่วไป
 
ตำแหน่ง  นพ.
ชื่อ  วนัส
นามสกุล  ไชยตรี
วัน/เดือน/ปีเกิด  
อายุ  
สัญชาติ  
เชื้อชาติ  
รูปภาพ  
   
ประเภท  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
ชั้นปีที่  
ปีการศึกษา  2553
หลักสูตรการฝึกอบรม  อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม
   
-----------------------------------------------------------------------------------
   
SAP NO  
เลขบัตรประชาชน  
ต้นสังกัด  อิสระ
เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม