ประกาศ
ท่านสามารถจัดพิมพ์
"หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)"
ประจำปี ได้ด้วยตนเอง
ตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน ของทุกปี
2561  
2560  
 
 
สำหรับบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ใบแจ้งรายได้ (Pay Slip) และ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
 
สำหรับบุคลากรที่พ้นสภาพ / ลาออก / เกษียณอายุ
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)