ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
| ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์และพันธกิจ | คณาจารย์ | บุคลากร |

ประวัติภาควิชาชีวเคมี
หน้าที่ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  

ประวัติเริ่มแรกของแผนกชีวเคมีและภาควิชาชีวเคมี
พ.ศ. 2431 - 2512
( รวบรวมโดยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง นันทา ติตถะสิริ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dr. Errett Cyril Albritton

 • โรงพยาบาลศิริราชเริ่มเปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2431 ในเริ่มแรกมีชื่อว่าโรงศิริราชพยาบาล ต่อมาได้ตั้งโรงเรียนแพทย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 โดยมีชื่อว่าโรงศิริราชแพทยากร ต่อมาในปี
  พ.ศ.2443 ได้รับพระราชทานนามว่าโรงเรียนราชแพทยาลัย
 • วิชาสรีรวิทยาเป็นวิชาพื้นฐาน เริ่มสอนโดย Dr. George B. Macfarland ตั้งแต่ พ.ศ.2435 และเป็นผู้สอนเกือบทุกวิชา ต่อมา Dr. George B. Macfarland ได้รับพระราชทาน บรรดาศักดิ์เป็นอำมาตย์เอก พระอาจวิทยาคม จากนั้นยังมีครูอื่นๆ ช่วยสอนร่วมด้วย
 • พ.ศ.2460 โปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเข้าเป็นคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเรียนปรีคลินิคทั้งหมด ซึ่งรวมทั้งสรีรวิทยาจึงย้ายไปทำการสอนที่ คณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหอวัง พระอาจวิทยาคมยังคงสอนสรีรวิทยาอยู่ โดยมีนายแพทย์กำจร พลางกูร (ต่อมาเป็นพระอัพภันตราพาธพิศาล) ซึ่งจบมาจากประเทศอังกฤษมาช่วยร่วมสอนด้วย
 • พ.ศ.2466 มีการปรับปรุงการศึกษาแพทย์โดยได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ การเรียนทางปรีคลินิกจึงย้ายกลับมาที่โรงพยาบาลศิริราช ได้มีนายแพทย์พยม เลาหบุตร (ต่อมาเป็นขุนสรีรวิทยาวิลาส) ซึ่งเรียนจบในปี พ.ศ.2466 และเป็นแพทย์ศิริราชรุ่น 29 เข้ามาเป็นอาจารย์สรีรวิทยา
 • แผนกสรีรวิทยาเริ่มตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2467 มูลนิธิรอกกี้เฟลเลอร์ส่ง Professor Errett C..Albritton มาเป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา มีนายแพทย์ ลิ ศรีพยัตต์ซึ่งจบการศึกษาแพทย์ M.D. จาก Albany มาร่วมสอนด้วย นายแพทย์ Albritton ได้จัดการเรียนการสอนเป็น 3 สาขา คือ สรีรวิทยา เภสัชวิทยา และชีวเคมี มีการสอนทั้งทางภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมทั้งมีห้องปฏิบัติการด้วย


Dr. George B. Macfarland

 

 

 

 

 

 

 
 • พ.ศ.2474-2485 ศาสตราจารย์นายแพทย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ เป็นหัวหน้าแผนก
  สรีรวิทยาและต่อมาได้เป็นคณบดีในปี 2485 และพอดีได้ศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ ซึ่งช่วยราชการที่ทหารเรืออยู่ประมาณ 1 หรือ 2 ปี กลับมาเป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา
 • เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในพ.ศ.2485 คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล จึงได้โอนมาสังกัดอยู่กับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ในกระทรวงสาธารณสุข (นอกจากนั้นยังมีคณะเภสัชศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ของจุฬาฯ รวมอยู่ในมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์) ผู้ที่จบการศึกษาแพทย์ในพ.ศ.2485-2486 เป็นรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ จึงได้เปลี่ยนเสื้อรับพระราชทานปริญญา มาเป็นชุดครุยสีดำและคงใช้ตลอดมาจนบัดนี้
 • เมื่อมีการประชุมแพทยศาสตร์ของไทยครั้งแรกในพ.ศ.2499 ได้มีผู้เสนอให้มีการแยกทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สรีรวิทยา เภสัชวิทยาและชีวเคมี ออกเป็นแผนกอิสระเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ จากนั้นอีก 9 ปีต่อมาในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 จึงได้มีพระราชกฤษฎีกาแยกชีวเคมี เภสัชวิทยา และสรีรวิทยาออกเป็นแผนกอิสระ 3 แผนก สำหรับแผนกชีวเคมีได้มี ศาสตราจารย์นายแพทย์ สนอง อูนากูล เป็นหัวหน้าแผนกชีวเคมีคนแรก อีก 4 ปี ต่อมามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาลได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แผนกวิชาทั้งหลายก็ได้เปลี่ยนเป็นภาควิชา ดังนั้นภาควิชาจึงเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2512 เป็นต้นมาจนปัจจุบัน


นายแพทย์ หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต

 

 

 

 

 

 

 

 


ศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์
 • สรุป
  พ.ศ.2431 ตั้งโรงพยาบาลศิริราช
  พ.ศ.2433 ตั้งโรงเรียนแพทย์
  พ.ศ.2435 สอนสรีรวิทยา
  พ.ศ.2460 สอนสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  พ.ศ.2466 สอนสรีรวิทยา ที่โรงพยาบาลศิริราช
  พ.ศ. 2467 – 2474 Professor AC Albriton เป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา ได้แยกเนื้อหาการสอนออกเป็น 3 วิชา คือ สรีรวิทยา ชีวเคมี และเภสัชวิทยา ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
  พ.ศ.2474-2485 ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ เป็นหัวหน้าแผนก
  พ.ศ.2485-2508 ศาสตราจารย์นายแพทย์หลวงลิปิธรรมศรีพยัตต์ ย้ายไปเป็นคณบดี
  ศาสตราจารย์นายแพทย์อวย เหตุสิงห์ เป็นหัวหน้าแผนกสรีรวิทยา
  (สรุปเริ่มสอนชีวเคมี 2467-2508 รวมเป็นเวลา 41 ปี จึงเป็นแผนกชีวเคมี)
  พ.ศ.2508-2512 แผนกสรีรวิทยาแยกเป็น 3 แผนกและมีหัวหน้าแผนกดังนี้
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ อวย เกตุสิงห์ เป็น หัวหน้าแผนกเภสัชวิทยา
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดิถี จึงเจริญ เป็น หัวหน้าแผนกสรีรวิทยา
  ศาสตราจารย์นายแพทย์ สนอง อูนากูล เป็น หัวหน้าแผนกชีวเคมี
  พ.ศ.2512 เปลี่ยนเป็นภาควิชาชีวเคมี ขึ้นกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์นายแพทย์ สนอง อูนากูล เป็น หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี


ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดิถี จึงเจริญ

 


อ.สนอง อูนากูล
ศาสตราจารย์นายแพทย์ สนอง อูนากูล