แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
ENG Version


เจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์

เลขานุการภาควิชาอายุรศาสตร์
อนงค์ จุดกระแจะ

หน่วยงบประมาณ พัสดุและการเงิน
ชญาน์นันธ์ นพคุณ ฐายิกา สุภาพกุล
กัมปนาท ปรีดากมลเลิศ นิษฐกานต์ นภนที
เขมจิรา การเกตกลาง วีรนุช ยึนประโคน

หน่วยนโยบายและแผน
สุชีรา กาญจนพิบูลย์ ปนัดดา เที่ยงรอด
เชฎพงศ์ นิลมณี

หน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพ
พรทิพย์ สำแดงผล บุษราภรณ์ ปิ่นพลับ
ณัฐฐินันท์ เวชจิรปกรณ์ เพ็ญศิริ สีดีจริง
ธารทิพย์ ผันเจริญ กุลธิดา พูลแก้ว
นุสรา พรหมรักษ์ ศิวพร เทศทัน
เกวลี มงคลธง ยุพยงค์ คงสอน
รักษ์ธิดามาศ ศรีวงศ์บุญเดช อชิรญา ฤกษ์ลักษณี

หน่วยบริหารสำนักงาน
ปัทมวรรณ มงคลธง หทัยลักษณ์ กลิ่นกัน
ดวงกมล แขรัตน์ พูลทรัพย์ พันมิล
สมศิริ ทัตตะวร

หน่วยบุคคลและการจัดการความรู้
พรพรรณ รักน้อย สุกัญญา ผาสุข
อัจฉราพรรณ โพธิชัย

หน่วยเวชสารสนเทศและบริหารข้อมูล
โสภณ นิธิยานันท์ ชาญวิทย์ จรัสเกิดสกุลลิ้ม

หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ
เบญจวรรณ โมงศิริ จันทร์เพ็ญ ช่างสุพรรณ
พรรณทิพย์ ธรรมวัติ* ชัญปภา อ่อนนาเลน*
สานิตา ชนะพันธ์ภากร* อรสิยาภัณ แสงฉาย*
อรสิยาภัณ แสงฉาย* ศรินทิพย์ ศรีดีจริง*
จิราพร เหลืองแดง* สิริประภา สำรวมรัมย์*
วีรวรรณ ศิลป์ศร* พิชญา ยามี*
วิวรรณณี วิสัชนาม* ทิพวรรณ โลมรัตนา*

หน่วยเวชระเบียน
ลภัสลดา หอมหวล สมจิตร์ คล้ายอุไร
ธานินทร์ แววรัตน์ พิมพ์ลภัส คล้ายอุไร
ทศรัตน์ พิบูลธนะกิตต์ มณเฑียร ศรีสุพรรณ
เกษม ปั้นพุ่ม

สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์
นิภาภรณ์ แสนสุข กวินลักษณ์ อมรธรรมศาน
สุชาติ นามมงคพล ชาญเมธา ประโยชน์งาม
องอาจ พรประเสิฐผล นฤมล สุวรรณสมพงษ์
ภาณุพันธ์ ไทรเกิดศรี เสาวนีย์ วิริยะชูศรี
ประภาพรรณ จันเรียน ประสาน พ่วงเพ็ชร

หน่วยบริหารทรัพยากรสุขภาพ
(* ยืมตัวจากงานการพยาบาล)
กาญจนา ไกรยรัตน์* เกสร ศรีโยธี*
จันทร์เพ็ญ ช่วงสุพรรณ* ชุติภัทร แก้ววิเชียร*
ดลพร สระสมบูรณ์* พรรณทิพย์ ธรรมวัติ*
ณัฐฐินันท์ เวชจิรปกรณ์ บุษราภรณ์ ปิ่นพลับ
เบญจวรรณ โมงศิริ ศุภรดา ทรงสุริยวุฒิ
อรุณรัตน์ ศิริอักษร*

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา
จรีย์ ประสานกุล พิชวดี แซ่อึ้ง
อาทิตยา หงษ์อุดร สมควร ศรียังเล็ก
นภัสวรรณ สุขแสง อารีรัตน์ อุทัย
มธุรา ชุกลิ่นหอม วันวิสาข์ สุวรรณเสาร์

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
เรวดี พีรวัฒนฒึก สนธิชัย อมรไพศาลเลิศ
ณัฐชนันท์ แย้มมะพลับ สุภาพร สุรัตน์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ.ศิริราช ตึกอัษฎางค์ ชั้น4 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-7767-69
Copyright @ Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.