แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
ENG Version


เจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์

เลขานุการภาควิชาอายุรศาสตร์
อนงค์ จุดกระแจะ

หน่วยงบประมาณ พัสดุและการเงิน
ฐายิกา สุภาพกุล ชญาน์นันธ์ นพคุณ
รักศักดิ์ เล็กมณี

หน่วยนโยบายและแผน/CSR
สุชีรา กาญจนพิบูลย์ ปนัดดา เที่ยงรอด

หน่วยบริการและพัฒนาคุณภาพ
ยุพยงค์ คงสอน พรทิพย์ สำแดงผล
ศิวพร เทศทัน รักษ์ธิดามาศ ศรีวงศ์บุญเดช
เกวลี มงคลธง อชิรญา ฤกษ์ลักษณี
ณัฐฐินันท์ เวชจิรปกรณ์ เพ็ญศิริ สีดีจริง
ธารทิพย์ ผันเจริญ กุลธิดา พูลแก้ว
นุสรา พรหมรักษ์ บุษราภรณ์ ปิ่นพลับ

หน่วยบริหารสำนักงาน
หทัยลักษณ์ กลิ่นกัน ณภัทรชนม์ แขรัตน์
อรวรรยา ศรีสุพรรณ ปัทมวรรณ มงคลธง
ปภัสสร คำโท

หน่วยบุคคลและการจัดการความรู้
พรพรรณ รักน้อย สุกัญญา ผาสุข
อัจฉราพรรณ โพธิชัย

หน่วยวิจัยและวิชาการ
เขมจิรา การเกตกลาง นิษฐกานต์ นภนที
วีรนุช ยึนประโคน

หน่วยสอบทานทรัพยากรสุขภาพ
เบญจวรรณ โมงศิริ จันทร์เพ็ญ ช่างสุพรรณ
พรรณทิพย์ ธรรมวัติ ชัญปภา อ่อนนาเลน
สานิตา ชนะพันธ์ภากร อรสิยาภัณ แสงฉาย
ทิพวรรณ โลมรัตนา ศรินทิพย์ ศรีดีจริง
จิราพร เหลืองแดง สิริประภา สำรวมรัมย์
วีรวรรณ ศิลป์ศร พิชญา ยามี
วิวรรณณี วิสัชนาม

หน่วยเวชระเบียน
สมจิตร์ คล้ายอุไร ลภัสลดา หอมหวล
ธานินทร์ แววรัตน์ พิมพ์ลภัส คล้ายอุไร
ทศรัตน์ พิบูลธนะกิตต์ เกษม ปั้นพุ่ม
มณเฑียร ศรีสุพรรณ

หน่วยเวชสารสนเทศ
พูลทรัพย์ พันมิล ปนัดดา เที่ยงรอด
โสภณ นิธิยานันท์ ชาญวิทย์ จรัสเกิดสกุลลิ้ม
สุรสีห์ น้อยมหาไวย

สำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์
นิภาภรณ์ แสนสุข ประสาน พ่วงเพ็ชร
กวินลักษณ์ อมรธรรมศาน สุชาติ นามมงคพล
ชาญเมธา ประโยชน์งาม องอาจ พรประเสิฐผล
ภาณุพันธ์ ไทรเกิดศรี ประภาพรรณ จันเรียน
นฤมล สุวรรณสมพงษ์

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา
จรีย์ ประสานกุล พิชวดี แซ่อึ้ง
อาทิตยา หงษ์อุดร สมควร ศรียังเล็ก
นภัสวรรณ สุขแสง อารีรัตน์ อุทัย

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
เรวดี พีรวัฒนฒึก สุภาพร สุรัตน์
วันวิสาข์ สุวรรณเสาร์ สุภาภรณ์ จุลเศียร

หน่วยวิเทศสัมพันธ์
สุชีรา กาญจนพิบูลย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ.ศิริราช ตึกอัษฎางค์ ชั้น4 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-7767-69
Copyright @ Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.