แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
ENG Versionเจ้าหน้าที่ภาควิชาอายุรศาสตร์

หัวหน้าสำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์
อนงค์ จุดกระแจะ
หัวหน้าสำนักงานภาควิชาอายุรศาสตร์

หน่วยสารบรรณ
หทัยลักษณ์ กลิ่นกัน ดวงกมล แขรัตน์
ปัทมวรรณ มงคลธง ปัญจพร ฤทธิ์ดี
วันเพ็ญ พูลเพิ่ม สุชาติ นามมงคพล
ปรียาดา ยิ้มพลาย

หน่วยการเจ้าหน้าที่
สุชีรา กาญจนพิบูลย์ พรพรรณ รักน้อย
สุกัญญา ผาสุข

หน่วยประสานการบริการผู้ป่วย
สุชีรา กาญจนพิบูลย์ พรทิพย์ สำแดงผล
ศิวพร เทศทัน องอาจ พรประเสิฐผล

หน่วยงบประมาณ และพัสดุ
ศิริรัตน์ ชัยทิพย์ ฐายิกา สุภาพกุล

หน่วยศิลปวัฒนธรรม กีฬา และห้องประชุม
สมศิริ ทัตตะวร ภาณุพันธ์ ไทรเกิดศรี
ประสาน พ่วงเพ็ชร นิภาภรณ์ แสนสุข
ชาญเมธา ประโยชน์งาม

หน่วยการเงิน
กัญญาณิษฐ์ คงรักษา กวินลักษณ์ อมรธรรมศาน

หน่วยบริหารข้อมูล
อัจฉราพรรณ โพธิชัย ปนัดดา เที่ยงรอด
ชาญวิทย์ จรัสเกิดสกุลลิ้ม

หน่วยเวชสารสนเทศ
อัจฉราพรรณ โพธิชัย พูลทรัพย์ พันมิล
โสภณ นิธิยานันท์ เชฎพงศ์ นิลมณี

หน่วยเวชระเบียน
ลภัสลดา หอมหวล สมจิตร์ คล้ายอุไร
ธานินทร์ แววรัตน์ พิมพ์ลภัส คล้ายอุไร
ทศรัตน์ พิบูลธนะกิตต์ มณเฑียร ศรีสุพรรณ

หน่วยพัฒนาคุณภาพ
ยุพยงค์ คงสอน รักษ์ธิดามาศ ศรีวงศ์บุญเดช
ชญาน์นันธ์ นพคุณ

หน่วยวิจัยและวิชาการ
เขมจิรา การเกตกลาง นิษฐกานต์ นภนที

หน่วยบริหารทรัพยากรสุขภาพ
(* ยืมตัวจากงานการพยาบาล)
กาญจนา ไกรยรัตน์* เกสร ศรีโยธี*
จันทร์เพ็ญ ช่วงสุพรรณ* ชุติภัทร แก้ววิเชียร*
ดลพร สระสมบูรณ์* พรรณทิพย์ ธรรมวัติ*
อรุณรัตน์ ศิริอักษร* เกษม ปั้นพุ่ม
ณัฐฐินันท์ เวชจิรปกรณ์ บุษราภรณ์ ปิ่นพลับ
เบญจวรรณ โมงศิริ ศุภรดา ทรงสุริยวุฒิ

หน่วยการศึกษาก่อนปริญญา
จรีย์ ประสานกุล พิชวดี แซ่อึ้ง
อาทิตยา หงษ์อุดร สมควร ศรียังเล็ก
วันวิสาข์ สุวรรณเสาร์ มธุรา ชุกลิ่นหอม

หน่วยการศึกษาหลังปริญญา
เรวดี พีรวัฒนฒึก สนธิชัย อมรไพศาลเลิศ
นภัสวรรณ สุขแสง สุภาพร สุรัตน์
ณัฐชนันท์ แย้มมะพลับร.พ.ศิริราช ตึกอัษฎางค์ ชั้น4 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-7771
Copyright @ Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.