แผนที่โรงพยายบาลศิริราช การเดินทาง ค้นหาเบอร์ภายใน ภาษาอังกฤษ sitemap มหาวิทยาลัยมหิดล
ENG Version


 สาขาวิชาเคมีบำบัด


ข้อมูลสาขาวิชา
สาขาวิชาเคมีบำบัด เริ่มก่อตั้งใน พ.ศ. 2529 เพื่อรับภาระงานบริการและการเรียนการสอน ทั้งระดับแพทยศาสตร์บัณฑิต แพทย์ประจำบ้านและฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเคมีบำบัดให้แก่อายุรศาสตร์

การบริการของสาขาวิชา
กำลังทำการปรับปรุงข้อมูลค่ะ

ติดต่อ / สอบถาม
โทรศัพท์. 0-2419-4489, 4495
บุคลากรประจำสาขาวิชา
อ.นพ.ไพโรจน์ สินลารัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.นพ.วิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต
หัวหน้าสาขาวิชา
อ.นพ.นพดล โสภารัตนาไพศาล
อาจารย์ประจำ
อ.พญ.จารุวรรณ เอกวัลลภ
อาจารย์ประจำ
อ.พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
อาจารย์ประจำ
จารุณี จันท์จารุภรณ์
บุคลากร
มณฑา แห่งทรัพย์เจริญ
บุคลากร
นฤมล ภูกาญจนมรกต
บุคลากร
จารุวรรณ ฉัตรแก้ว
บุคลากร
วลัยพร เตชะวนิช
บุคลากร
นกเล็ก ขำคมกุล
บุคลากรภาควิชาอายุรศาสตร์ ร.พ.ศิริราช ตึกอัษฎางค์ ชั้น4 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โทร.02-419-7767-69
Copyright @ Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University All rights reserved.