ชื่อการทดสอบ:
Widal Test
ข้อบ่งชี้ในการตรวจ:


     ผู้ป่วยที่มีไข้ประมาณ 1-2 สัปดาห์หรือมากกว่า หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้ไทฟอยด์ หรือพาราไทฟอยด์

สิ่งที่รบกวนต่อการวิเคราะห์:

ไม่มี