ประกาศการแบ่งกลุ่มและการปฏิบัติตัวของ Subject สำหรับ Lab diuresis
1. ให้นักศึกษาตรวจดูกลุ่มของตนเองถูกต้องว่ากลุ่มของตนเองต้องทำการทดลองดื่มสารน้ำชนิดใดระหว่างน้ำเปล่า (water) หรือ น้ำเกลือ (normal saline solution – NSS) 
2. ผู้ที่เป็น subject ควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะประวัติการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคทางไต ถ้าเป็นไปได้ควรเป็น นศพ. ชาย เพื่อความสะดวกในการทดลอง เนื่องจากจำเป็นต้องเก็บปัสสาวะหลายครั้ง 
3. ในวันที่ทำการทดลอง ผู้ที่เป็น subject อาจจะรับประทานอาหารเช้าได้ แต่ควรเป็นอาหารเบาๆ และงดเครื่องดื่มที่มี caffeine หรือ alcohol  และหลัง 7.30 น. เป็นต้นไปให้งดอาหาร น้ำ และเครื่องดื่มใดๆ  ผู้ที่เป็น subject ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การทดลองเป็นไปอย่างถูกต้อง– Reward สำหรับผู้ที่อาสาสมัครเป็น subject!
4. นักศึกษาทุกคนควรศึกษา lab direction ให้เข้าใจก่อนวันทำการทดลอง เพื่อทำให้การทดลองเป็นไปอย่างถูกต้องและราบรื่น
 
ห้องปฏิบัติการที่ 1
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
1 5501125  นาย ธีรเมธ  ปังประเสริฐ Water 1
1 5501288  นางสาว อัศวรักษ์  สมพรมนัส
2 5501103  นางสาว ธนาภรณ์  จิ๋วราษฎร์อำนวย
2 5501107  นาย ธรรมยุตม์  ทรัพย์สมานวงศ์
3 5501144  นางสาว เบญญาภา  วงษ์ยืน NSS 1
3 5501290  นาย อาภากร  โชติวิจิตร
4 5501246  นางสาว ศิรดา  จินตนาวสันต์
4 5501248  นาย ศิรวิชญ์  รัตนสัค
5 5501039  นาย จิรภาส  ทองปิยะ Water 2
5 5501180  นางสาว พิชชาพร  ยิ่งชนม์เจริญ
6 5501251  นาย ศิวนาถ  พิพัฒน์บวรกุล
6 5501271  นางสาว สุพิชฌาย์  มณีเขียว
7 5501267  นางสาว สุธิดา  อุ้มปรีชา NSS 2
7 5501278  นาย อติวิชญ์  เครือตา
8 5501115  นางสาว ธัญวรัตม์  กองสวัสดิ์
8 5501173  นางสาว พรรณรัตน์  จารุพงศ์โสภณ
9 5501003  นาย กนต์ธีร์  วงษ์เสรี Water 3
9 5501132  นางสาว นัทธมน  โกไศยกานนท์
10 5501206  นางสาว มนัสนันท์  เด่นเทศ
10 5501279  นาย อธิไชยย์  สุภโอภาส
11 5501042  นางสาว จิราภา  ดิลกเรืองชัย NSS 3
11 5501195  นาย ภัทรพล  ตันติไชยากุล
12 5522076  น.ส. ปรารถนา อุ่นจิตติ 
12 5522014  นาย คำรณ อยู่กิจติชัย 
13 5522126 นางสาวสฤษฎีญา ยุวภูมิ
13 5522065 นายนพรัตน์ ชัยเจริญวิมล
ห้องปฏิบัติการที่ 2
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
13 5501002  นางสาว กนกกาญจน์  พงษ์หัสบรรณ์ Water 4
14 5501009  นาย กฤตวัฒน์  สุวรรณภักดี
14 5501121  นาย ธิติพัทธ์  พัฒนศรี
15 5501150  นางสาว ปรียานุช  แซ่ลิ้ม
15 5501026  นางสาว คนธวัลย์  รัตนภิรมย์ NSS 4
16 5501027  นาย คริษฐ์  เพ็งสะและ
16 5501158  นางสาว ปารมี  เหมือนแสง
17 5501293  นาย อุกฤษ  ชูชินปราการ
17 5501088  นางสาว ณีรนุช  เมฆจินดา Water 5
18 5501146  นาย ปภพ  อรรถกิจการค้า
18 5501004  นางสาว กนิษฐา  ศรีกฤษณพล
19 5501281  นาย อนุศักดิ์  ศักดิ์วิทย์
19 5501015  นาย กษิดิ์เดช  ไตละนันทน์ NSS 5
20 5501123  นางสาว ธีรดา  ศรีนิล
20 5501074  นาย ณภัทร  เจริญพิทักษ์วงศ์
21 5501131  นางสาว นลัทพร  พัฒนบวรศักดิ์
21 5501051  นางสาว ชณิตา  เลี้ยงเชวงวงศ์ Water 6
22 5501056  นาย ชนวีร์  จิระพรกุล
22 5501292  นางสาว อิสริยา  กิจวัฒนชัย
23 5501294  นาย เอกพงศ์  งามโชควัฒนา
23 5501236  นาย วิชชา  วิพุธอมร NSS 6
24 5501170  นางสาว พรธีรา  มุทิรางกูร
24 5522135  น.ส. อรอินทุ์ จิรกาลวิศัลย์ 
25 5522023  นาย จิรภัทร เจริญวิกกัย 
25 5522087 นายพงศ์ศิระ เกตุสวัสดิวงศ์
26 5522095  นางสาวพิมพ์ชนก ธรรมโกศล
ห้องปฏิบัติการที่ 3
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
26 5501043  นางสาว จุฑาสิรี  ชวลิตกุล Water 7
26 5501176  นาย พัชร์สกล  ตั้งจิตเจริญชัย
27 5501172  นาย พรพุทธ  เสรีดีเลิศ
27 5501183  นางสาว พิมพ์พิชชา  อยู่ทอง
28 5501099  นาย ธนวัต  วิเชียรณรัตน์ NSS 7
28 5501207  นางสาว มีดี  มีผลประไพ
29 5501141  นางสาว บุษรา  ส่งทานินทร์
29 5501252  นางสาว ศุทัตตา  สถิตย์จันทรากุล
30 5501217  นางสาว รุจิรดา  ผู้เจริญชนะชัย Water 8
30 5501219  นาย วงศกร  ลิ้มวงศกร
31 5501093  นาย ทรงฤทธิ์  วุฒิพงศ์กุล
31 5501111  นางสาว ธัญญฉัตร์  ยุทธเกษมสันต์
32 5501127  นาย ธีวินท์  สังขพันธ์ NSS 8
32 5501296  นางสาว ไอริน  วิชระอนนท์
33 5501153  นาย ปองพล  ไฉไลเวทย์นฤมาณ
33 5501226  นางสาว วรรณวิสา  บุญญานุภาพกุล
34 5501098  นาย ธนธรณ์  ฉัตรชมชื่น Water 9
34 5501129  นางสาว นรรธพร  ถิฐาพันธ์
35 5501097  นาย ธนทัต  องค์วิลาวัณน์
35 5501068  นางสาว ชุติมณฑน์  เคารพาพงศ์
36 5501083  นางสาว ณัฐปภัสษ์  กิจค้า NSS 9
36 5501242  นาย ศรัณย์  กิ่งแก้ว
37 5522117  น.ส. ศวิตตา จุลกะรัตน์ 
37 5522036  นาย ชัยวัฒน์ พรหมประเสริฐ 
39 5522026  น.ส.จิราวรรณ พึ่งจารุเลิศกุล 
39 5522127  นายสาริน อาชานานุภาพ 
ห้องปฏิบัติการที่ 4
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
40 5501285  นาย อรรถพล  มหาลีลากุล Water 10
40 5501286  นางสาว อรวรา  ดำนิล
41 5501102  นาย ธนาพัทธ์  วาณิชย์นที
41 5501269  นางสาว สุปวีณ์  ด่านชลวิจิตร
42 5501067  นางสาว ชุติภา  ศรีพงษ์พันธุ์กุล NSS 10
42 5501100  นาย ธนัช  ธีระชัยกุลพานิช
43 5501050  นาย ชญาภัทร์  รัตนกิจรุ่งเรือง
43 5501157  นางสาว ปารชญา  พชรวิจิตร
44 5501109  นางสาว ธวัลรัตน์  เจริญจันทร์ Water 11
44 5501274  นางสาว สุวลัย  ท่าทราย
45 5501133  นางสาว นันทกร  ด่านสีทอง
45 5501214  นาย รัชวิชญ์  เสรฐภักดี
46 5501022  นางสาว ขัตติยา  รัตนทองคำ NSS 11
46 5501108  นาย ธรรมศักดิ์  หุ่นสุวรรณ์
47 5501030  นาย ฆนัท  จันทรทองดี
47 5501247  นางสาว ศิรดา  พืชน์ไพบูลย์
48 5501063  นาย ชัยภัทร  ภักดิ์แจ่มใส Water 12
48 5501182  นางสาว พิชามณช์  กาญจนะ
49 5501084  นาย ณัฐพนธ์  สุขเจริญ
49 5501240  นางสาว วิศัลยา  ฉันทะพิชญ์
50 5501086  นางสาว ณัฐมนฑ์  สัมพัฒนวรชัย NSS 12
50 5501087  นางสาว ณิรัชญา  ธนกิจ
51 5522046  น.ส. ณิรวรรณ ดีประเสริฐ 
51 5522102  นาย ภานุพงศ์ ผลเพิ่มพูนทวี 
ห้องปฏิบัติการที่ 5
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
52 5501025  นาย คณิน  ตีระวัฒนพงษ์ Water 13
52 5501028  นางสาว คริษฐา  ศุภนิมิตอมร
53 5501046  นาย เฉลิมวงศ์  ชัยวิทูอนุกุล
53 5501143  นางสาว เบ็ญจวรรณ  เซี่ยงหลิว
54 5501013  นาย กฤษฏิ์พล  พสกภักดี NSS 13
54 5501235  นางสาว วัศยาภรณ์  ไพรสณฑรางกูร
55 5501119  นาย ธาริต  พงษ์ถาวรวิช
55 5501204  นางสาว มนณีย์  อินทุสุต
56 5501243  นาย ศรัณย์  โชติรัตนศักดิ์ Water 14
56 5501262  นางสาว สิริวิมล  ณุศรี
57 5501185  นาย พิสิษฐ์  โพธิ์ทอง
57 5501189  นางสาว พีรภา  จิวะนันทประวัติ
58 5501055  นาย ชนม์ชยา  บุญสิทธิ NSS 14
58 5501101  นางสาว ธนัทนันท์  ตันชีวะวงศ์
59 5501029  นาย คัมภีรภาพ  เลี่ยมวิทยานนท์
59 5501175  นางสาว พัชรภี  พาทัน
60 5501110  นางสาว ธัชลดา  ธรรมกุล Water 15
60 5501233  นาย วัชรวิทย์  วัชราเรืองวิทย์
61 5501237  นางสาว วิชุฎา  ชฎาศิลป์
61 5501238  นาย วิญญ์  หังสพฤกษ์
62 5501091  นาย เตชัส  กุลอึ้ง NSS 15
62 5501092  นางสาว เตชินี  หนูยิ้มซ้าย
63 5522001  น.ส. กนกวรรณ ชะมินชัย 
63 5522018  น.ส จารวี เกียรติชูพิพัฒน์
ห้องปฏิบัติการที่ 6
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
64 5501124  นาย ธีรภัทร  ศรีมโนรถ Water 16
64 5501179  นางสาว พันธุ์พิชา  ฉันทศาสตร์รัศมี
65 5501060  นาย ชวณัฐ  ทองสมบัติพาณิช
65 5501122  นางสาว ธีมาพร  ตรีทอง
66 5501229  นาย วริศ  มโนมัยวงศ์ NSS 16
66 5501232  นางสาว วสุธา  ศรีวรรณา
67 5501075  นางสาว ณัชชา  บุญธนากร
67 5501076  นาย ณัชพล  เจริญกิจมงคล
68 5501008  นาย กรวิชญ์  เมฆอรียะ Water 17
68 5501221  นางสาว วงศ์อักษร  เอื้อธีรศรัณย์
69 5501081  นางสาว ณัฐนันท์  เติมพรเลิศ
69 5501082  นาย ณัฐนันท์  ปานรงค์
70 5501261  นางสาว สิริพรรณ  เลี้ยงเจริญทรัพย์ NSS 17
70 5501265  นาย สุทธิกล  เธียรชุติมา
71 5501049  นางสาว ชญานิศ  วงศ์สีนิล
71 5501254  นาย ศุภชีพ  ยอดพนาไพร
72 5501171  นาย พรพล  ปาลานุสรณ์ Water 18
72 5501282  นาย อนุสรณ์  มั่งมี
73 5501001  นางสาว กชกร  รังสิมันตุ์ตระกูล
73 5501014  นาย กลวัชร  จารุนิภากุล
74 5501162  นางสาว ปิยากร  อวยพร NSS 18
74 5501165  นาย พงศกร  เรืองรัตน์อุดม
75 5522101  นาย ภาณุวัฒน์ สินธัญญาธรรม 
75 5522002  น.ส. กมลชนก กุลศิริรังสรรค์ 
ห้องปฏิบัติการที่ 7
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
76 5501116  นาย ธันยธัช  สุวรรณโร Water 19
76 5501156  นางสาว ปาณิสรา  ลักขณา
77 5501017  นาย กิตติภพ  เพ็ชร์ดี
77 5501216  นางสาว รุ่งอรุณ  ตั้งศรีเกียรติกุล
78 5501061  นาย ชวลิต  ทิพย์สุวรรณกุล NSS 19
78 5501113  นางสาว ธัญธร  ชูลิขสิทธิ์
79 5501198  นาย ภาวัต  ลิ้มสมวงศ์
79 5501283  นางสาว อภิษฐา  แซ่ว่อง
80 5501047  นาย ชญาณิน  วนะชิวนาวิน Water 20
80 5501048  นางสาว ชญานิศ  ลิ้มสากล
81 5501089  นาย ตรีภพ  ทัศนาวราวัฒน์
81 5501209  นางสาว เม่ย  หวาง
82 5501021  นางสาว ขวัญจุฑา  เจษฎาไกรสร NSS 20
82 5501148  นาย ปยุต  หิรัญญโชค
83 5501059  นาย ชยุตม์  ทัศนสุนทรวงศ์
83 5501253  นางสาว ศุภกุล  กิจกมลวัฒน์
84 5501114  นางสาว ธัญมน  กิตติดำเกิง Water 21
84 5501154  นาย ปัณณ์  คูหาชัยสกุล
85 5501032  นางสาว จิดาภา  โกมาศ
85 5501245  นาย ศักดิ์สิทธิ์  อมรวิทย์
86 5501077  นางสาว ณัฐกานต์  เหลืองภิรมย์ NSS 21
86 5501078  นาย ณัฐชนน  ใช้พระคุณ
87 5522077  น.ส. ปรีชญา จริงใจ 
87 5522051  นาย แทนเทพ หัตถ์สุวรรณกุล 
ห้องปฏิบัติการที่ 8
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
88 5501104  นางสาว ธนารีย์  อัชวังกูล Water 22
88 5501105  นาย ธนิสร  จันทร์วัฒรังกูล
89 5501090  นาย ตุลธร  วงศ์เมธานุเคราะห์
89 5501181  นางสาว พิชญา  วิสารทานนท์
90 5501010  นางสาว กฤติกา  มั่นพรหม NSS 22
90 5501012  นาย กฤษฎา  สุกหา
91 5501037  นาย จิธณัท  วัฒนานนท์
91 5501038  นางสาว จินต์ศุภางค์  เมนะวัฒน์
92 5501145  นางสาว ปณิดา  ชุมเกลี้ยง Water 23
92 5501244  นางสาว ศรุตา  ขุนชำนาญ
93 5501241  นาย ศตวรรษ  รุจิระภูมิ
93 5501264  นางสาว สุชานันท์  กาญจนพงศ์
94 5501134  นางสาว นันท์จิตรา  ลักษมีเศรษฐ์ NSS 23
94 5501284  นาย อรรถกร  ถาวรสวัสดิ์
95 5501256  นาย สนันตน์  ชีวะธนรักษ์
95 5501270  นางสาว สุพิชชา  ทัสฐาน
96 5501200  นาย ภาษิต  พิพิธวณิชธรรม Water 24
96 5501201  นางสาว ภิเษกพร  เกษมอัศวชานนท์
97 5501094  นาย ทัตพงศ์  พงศ์ธนา
97 5501095  นางสาว ทิชา  เดชพิทยานันท์
98 5501036  นางสาว จิตรานุช  กาฬภักดี NSS 24
98 5501280  นาย อนุวัฒน์  ทวีสุวรรณไกร
99 5522110  น.ส. วริศรา ทองไถ่ผา 
99 5522094  นาย พิชญะ นาคะ 
ห้องปฏิบัติการที่ 9
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
100 5501096  นาย ทินภัทร  ชัยคุณแสง Water 25
100 5501203  นางสาว มณีญาณ์  พงษ์ขวัญ
101 5501276  นางสาว สุวิชญา  มุขมณเฑียร
101 5501289  นาย อานันท์  ลิมมหาชัย
102 5501024  นาย คณิต  อร่ามกุล NSS 25
102 5501277  นางสาว โสภิตา  ประเสริฐภักดี
103 5501045  นางสาว เฉลิมขวัญ  อภินันท์ธรรม
103 5501239  นาย วิศรุต  ภาคลาภ
104 5501019  นางสาว เกวริณ  พงษ์ศักดิ์ศรี Water 26
104 5501249  นาย ศิริวิทย์  หอสูติสิมา
105 5501174  นางสาว พรรณรัตน์  รีพรหม
105 5501186  นาย พีรณัฐ  มังกรศักดิ์สิทธิ์
106 5501066  นาย ชุติพนต์  พฤกษาเอกอนันต์ NSS 26
106 5501159  นางสาว ปิยธิดา  วงค์พุทธคำ
107 5501190  นาย พีรวัส  เหล่าบุญเกื้อ
107 5501194  นางสาว ภัคพิชา  วัฒนสารัช
108 5501177  นางสาว พัชระ  พรสุทธิรัตน์ Water 27
108 5501178  นางสาว พัชริดา  มหัสฉริยพงษ์
109 5501137  นางสาว นิติยา  ศรีสุเทพ
109 5501168  นาย พงศภัค  สวัสดิรักษ์
110 5501020  นางสาว ขนิษฐา  ศักดิ์จิรพาพงษ์ NSS 27
110 5501044  นาย เฉลิมเกียรติ  การสุทธิวิวัฒน์
111 5522016  น.ส. จรัญญา นาวารัตน์ 
111 5522125  นาย สรายุทธ ศรีสวัสดิ์ 
ห้องปฏิบัติการที่ 10
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
112 5501184  นางสาว พิมพ์ย่า  บุณยทุมานนท์ Water 28
112 5501250  นาย ศิวกร  ปัญญาวัฒนานุกูล
113 5501069  นางสาว ชุติมน  จันทร์พันธ์
113 5501187  นาย พีรณัฐ  อินทรทิตติ
114 5501197  นาย ภาณุวิชญ์  สมบัติไพรวัน NSS 28
114 5501224  นางสาว วรรณทณา  เจริญสวัสดิ์ศิริ
115 5501167  นาย พงศธร  ลักษณบุญส่ง
115 5501210  นางสาว ยศวดี  กิตติรัตนาภินันท์
116 5501079  นางสาว ณัฐณิชา  เนติ Water 29
116 5501215  นาย รัฐนันท์  ลี้วงศกร
117 5501218  นางสาว เรณุกา  จันทร์เพ็ญ
117 5501257  นาย สพล  เทพวิวัฒน์จิต
118 5501227  นาย วรัญญู  เลขนะมงคล NSS 29
118 5501228  นางสาว วรินดา  พานิชาภรณ์
119 5501138  นาย นิพิฐ  เจริญงาม
119 5501272  นางสาว สุภัสสร  อมรมณีรัตน์
120 5501005  นางสาว กมลพิมพ์  จิตรถาวรกุล Water 30
120 5501052  นาย ชนกนันท์  สินธวานุรักษ์
121 5501016  นาย กานต์  มหาพรรณ
121 5501033  นางสาว จิดาภา  วนิชานนท์
122 5501031  นางสาว จณัญญา  สุวรรณฉาย NSS 30
122 5501202  นาย ภูริกร  เฟื่องวรรธนะ
123 5522020  น.ส. จิดาภา แซ่ลิ้ม 
123 5522035  นาย ชัยทัต บัวสวัสดิ์ 
ห้องปฏิบัติการที่ 11
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
124 5501073  นาย ญาณิน  สุขสังขาร Water 31
124 5501273  นางสาว สุรภา  ธรสาธิตกุล
125 5501161  นางสาว ปิยะวดี  วังมะนาว
125 5501275  นาย สุวัจน์  จรัสตระกูล
126 5501205  นางสาว มนัญญา  ลักษณะพานิชย์ NSS 31
126 5501213  นาย รวิพล  เงินแก้ว
127 5501080  นาย ณัฐนันท์  จันทร์รัฐิติกาล
127 5501135  นางสาว นันทรัตน์  มีศรีสุข
128 5501057  นาย ชโนภาคย์  จันทรมัสการ Water 32
128 5501130  นางสาว นลพรรณ  เกียรติมาโนชญ์
129 5501117  นางสาว ธันยพร  พ่วงเพ็ชรสวัสดิ์
129 5501118  นาย ธันยวีร์  เรืองวุฒิปัญญา
130 5501106  นาย ธรณ์  สันตะรัตติวงศ์ NSS 32
130 5501230  นางสาว วริษา  ธรรมกุล
131 5501142  นาย เบญจ์  พรวิลาวัณย์
131 5501196  นาย ภาณุวิชญ์  พวงสุวรรณ
132 5501054  นางสาว ชนกานต์  มีรอด Water 33
132 5501211  นาย รณภพ  จรัสพิกุลทิพย์
133 5501062  นางสาว ชวัลรัตน์  เด่นดวงหทัย
133 5501149  นาย ประทีป  สินชัยโรจน์กุล
134 5501152  นาย ปวีณวิชญ์  สร้อยพุดตาน NSS 33
134 5501291  นางสาว อาภาภรณ์  โกมลเสวิน
135 5522058  นาย ธนัฐพล ยิ่งสม 
135 5522083  น.ส. ปิยาภรณ์ สำราญสุข 
ห้องปฏิบัติการที่ 12
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
136 5501072  นาย ญาณภัทร  เตชะแสนศิริ Water 34
136 5501140  นางสาว บุณยาพร  นำสว่างเนตร
137 5501220  นาย วงศธร  มีเพียร
137 5501222  นางสาว วธู  วงษ์โรจนกุล
138 5501070  นางสาว ชุติมา  เจษฎาวิทยากุล NSS 34
138 5501139  นาย นิฮานีฟ  ระเด่นอาหมัด
139 5501208  นางสาว เมชฌวิกาศ์  อารยางกูร
139 5501234  นาย วัศพล  สอนไทย
140 5501040  นาย จิระเศวต  เศวตวาณิชกุล Water 35
140 5501199  นางสาว ภาวินี  บำรุงศักดิ์ศิลป์
141 5501035  นางสาว จิตรโสภิณ  หาญพิทักษ์สุข
141 5501071  นาย ไชยภพ  ภูมิวัฒน์
142 5501128  นาย นพดล  พิสิฐประภา NSS 35
142 5501287  นางสาว อัญญา  หาญอิทธิกุล
143 5501011  นาย กฤติน  อุ้มปรีชา
143 5501266  นางสาว สุธิชา  จันทรานภาภรณ์
144 5501041  นาย จิรัฏฐ์  จิระวิชิตชัย Water 36
144 5501053  นางสาว ชนกานต์  ชัยดรุณ
145 5501064  นาย ชานนทร์  วงศ์รัฐธนา
145 5501151  นางสาว ปรียาภา  ลักษณียขจร
146 5501136  นาย นันทวัฒน์  เลิศเจริญยงค์ NSS 36
146 5501268  นางสาว สุนัดดา  อิ่มมหจินดา
147 5522049  นาย ทวีสิทธิ์ ศิลป์ประกอบ
147 5522092  น.ส. พัชรี เอื้ออนันต์รัฐกิจ 
ห้องปฏิบัติการที่ 13
Table รหัส ชื่อ - สกุล (subject เซ็นชื่อรับทราบ หลังชื่อของตนเอง) สารน้ำที่ดื่มในการทดลอง
148 5501006  นางสาว กมลลักษณ์  รอดสม Water 37
148 5501085  นาย ณัฐพล  พรรณมณีลักษณ์
149 5501018  นาย กุลวิชญ์  ศรประชุม
149 5501065  นางสาว ชาลิสา  ไชยฤกษ์
150 5501034  นางสาว จิตร์ฌนาพัทธ์  รวีวุฒิโชค NSS 37
150 5501166  นาย พงศกร  อุดมดิเรกกุล
151 5501126  นาย ธีรวัจน์  กำชัย
151 5501147  นางสาว ปภาวรินท์  ศิริเกียรติสูง
152 5501188  นาย พีรพล  เรี่ยวแรงศรัทธา Water 38
152 5501231  นางสาว วรุณวรรณ  เจตสินไพศาล
153 5501212  นางสาว รวิ  จงพิพัฒน์ชัย
153 5501223  นาย วรภัทร  ไมตรีวงษ์
154 5501169  นางสาว พรกมล  ติรณะประกิจ NSS 38
154 5501263  นาย สุเจตน์  จีระจิตสัมพันธ์
155 5501225  นางสาว วรรณรัตน์  เพ็ชรนารี
155 5501295  นาย เอมพัฒน์  อังศุศิริพงศ์
156 5501007  นาย กรวิชญ์  นภาพงษ์ Water 39
156 5501164  นางสาว เปลแก้ว  ฮ่อบุตร
157 5501259  นาย สหภัทร  จริยะเลอพงษ์
157 5501260  นางสาว สาสิริยา  อธิเสรีรัตน์
158 5501192  นางสาว เพียงมาศ  ทัศนียพันธุ์ NSS 39
158 5501298  นาย ธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช
159 5522024  นาย จิรวัฒน์ วิวัฒนโสภา 
159 5522104  น.ส. ยศวดี ช่ออัญชัญ 
160 5601293 นายอัคริน ภานุสถิตย์